Gå til hovedindhold

Markvanding

Etablering af ny markvandingsboring kræver tilladelse. Der må ikke indvindes grundvand til markvanding uden en tilladelse.

Er din tilladelse til markvanding udløbet, skal du søge om fornyelse.

Indvundne vandmængder skal hvert år indberettes. Se nederst på siden.

Indhold

  Byg og Miljø, portal

  Behandling af ansøgninger

  Aabenraa kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af nye boringer, og ansøgninger om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding.
  Ved behandling af ansøgninger tages der udgangspunkt i en vurdering af vandingsbehovet, hvor der blandt andet lægges vægt på forbruget i perioden 2009-2018.
  Visse steder kan vandløb og natur ikke tåle øget vandindvinding i tørre perioder og enkelte steder er påvirkningen af områderne allerede nu for høj. Der er yderligere information angående vandløbsoplandenes vurderede udnyttelsesgrad på siden ”Vandindvindingers påvirkning på vandløb”.
  Hvis der søges om indvindingstilladelse i sådanne områder, kan det komme på tale enten at give afslag på ansøgningen eller give tilladelse til en mindre mængde end der er behov for. 
  Tilladelser gives som standard med en varighed på 15 år – med mindre særlige forhold taler imod det.

  Tidsmæssig prioritering af ansøgninger:
  Hastende ansøgninger behandles først. Ansøgningerne omfatter

  • erstatningsboringer (jf. vandforsyningslovens §21, stk. 2). Erstatningsboringer kan i tvingende nødvendige situationer etableres inden for 5 m fra den gamle boring, efter forudgående anmeldelse til kommunen.
  • nye indvindingsboringer på ejendomme, hvor der ikke i forvejen findes en markvandingsboring.
  • fornyelse af tilladelser i forbindelse med ejerskifte, hvor ansøgningen enten er indsendt før 1/1 2018, eller er indsendt rettidigt, dvs. inden første vandingssæson (1. maj) efter udløb af den tidligere tilladelse.

  Derudover behandles ansøgningerne som udgangspunkt i den rækkefølge, de er modtaget.

  Hvordan søger jeg om tilladelse til ny boring eller fornyet tilladelse

  Du søger om tilladelse via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, som du finder via ovenstående boks "BYG OG MILJØ, PORTAL". Du starter her et nyt projekt og vælger et ansøgningsskema, der passer til det du vil søge. Du kan i søgefeltet søge på "boring", hvis du ønsker at etablere en boring. Ønsker du at forny din tilladelse til indvinding fra en eksisterende boring, kan du i søgefeltet skrive "indvinding".

  Ved udfyldelse af ansøgning skal du bl.a. bruge:

  • Ejendomsnummer
  • Matrikelnummer
  • DGU nr. (ved fornyelse)
  • CVR nummer
  • Årlig indvindingsmængde samt timekapacitet
  • Skema ”Gennemgang af boring/brønd til indvinding af grundvand”
  • Billeder af boringen til skema ”Gennemgang af boring/brønd til indvinding af grundvand”
  • Skema ”VVM anmeldeskema boring/brønd
  • Kort med boringsplacering
  • Kort med arealer der ønskes vandet

  Til ansøgningen skal du vedhæfte følgende dokumenter

  Du skal udfylde skema for "Gennemgang af boring/brønd til indvinding af grundvand". I skemaet udfylder du oplysninger om boringen og overbygningen eller brønden. Vi skal bruge oplysningerne for at kunne vurdere, om din boring eller brønd er indrettet efter gældende regler. Du finder skemaet nederst på denne side.

  Du skal tage billeder af din boring og overbygning eller brønd som vist i skemaet. Du skal også tage billeder af eventuelle kilder til forurening, som ligger nær boringen. Det kan være olietanke, møddinger, ensilageopbevaring, gylletanke og bygninger. Vi skal sammen med boringsgennemgangen bruge billederne for at kunne vurdere, om din boring er indrettet efter gældende regler.

  Er din boring mere end 10 meter dyb, skal du også udfylde og vedhæfte en VVM anmeldelse. Det er VVM-bekendtgørelsen, der stiller krav om, at ansøger skal VVM anmelde boringer, der er mere end 10 meter dybe. Du finder skemaet nederst på denne side.

  Der skal desuden medsendes kort, hvor boringens præcise placering er angivet samt kort med de arealer, der skal vandes med vand fra boringen.

  Etablering af ny boring til markvanding

  Du skal ansøge om etablering af boringen via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

  Du skal have en autoriseret brøndborer til at etablere boringen for dig.

  Du skal overholde afstandskravene ved placering af din boring.

  Når du har fået en foreløbig tilladelse til etablering af boringen fra kommunen, må brøndboreren gå i gang med arbejdet, efter klagefristen på 4 uger er udløbet.

  Når boringen er etableret, skal brøndboreren indsende data om boringen til GEUS, og du skal herefter have en endelig tilladelse til indvinding af grundvand fra kommunen.

  Normalt gives indvindingstilladelsen for en periode på 15 år.

  Fornyelse af tilladelse til markvanding

  Inden din tilladelse til markvanding udløber, skal du søge om fornyelse af tilladelsen.

  Du skal ansøge om fornyelse af boringen via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

  Erstatningsboring

  Bryder din markvandingsboring AKUT sammen midt i vandingssæsonen, kan der etableres en erstatningsboring.

  Dette kræver, at du kontakter kommunen telefonisk og anmelder det. Boringen skal etableres indenfor en radius af 5 meter fra den gamle boring, som efterfølgende skal sløjfes.

  Ved etablering af erstatningsboring, vil tilladelsesperioden for den gamle boring gælde.

  Du skal være opmærksom på afstandskrav til vandløb m.m., hvis du efterfølgende skal have tilladelsen fornyet.

  Sløjfning af boring

  Har du en boring, der ikke længere skal benyttes, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer. Når boringen er sløjfet, skal brøndboreren indberette dette til GEUS.

  Ofte stillede spørgsmål

  Korttidstilladelser til vandindvinding jf. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

  Reglerne skal sikre hurtigere sagsbehandlingstider ved udstedelse af vandindvindingstilladelser i tørkeperioder. Kommunen tager i sin vurdering vedrørende tørke hensyn til DMIs tørkeindeks, DMI’s vejrprognoser, jordforhold og kommunens praksis for tildeling af
  vandindvindingsmængder.

  Korttidstilladelser gives som supplement til gældende markvandingstilladelser. Kommunen vil dog også behandle ansøgninger om korttidstilladelser i tilfælde, hvor der er ansøgt om fornyelse af en tidligere tilladelse, men hvor ansøgningen endnu ikke er behandlet af kommunen.

  Nedenfor er angivet hvilke oplysninger der skal indsendes ved ansøgning om en korttidstilladelse til vandindvinding. Ansøgning sendes til vand@aabenraa.dk, f.eks. med fremsendelse af de nedenfor nævnte oplysninger i en mail eller anvend skemaet ”ansøgning om korttidstilladelse til vandindvinding
  Aabenraa Kommune tilstræber en sagsbehandlingstid for korttidstilladelser på 14 dage.

  Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Angivelse af hvilket bestående indvindingsanlæg der ønskes anvendt
  • Angivelse af boringens DGU-nummer og også anlægs-ID og Jupiter ID
  • Allerede oppumpet vandmængde på indvindingsanlægget, på ansøgningstidspunktet
  • Gældende tilladelse til indvinding (hvis tilladelsen er udløbet, og den er ansøgt fornyet: ansøgt indvindingsmængde)
  • Ansøgt øget indvindingsmængde – m3 (ud over den gældende/ansøgt indvindingsmængde)
  • Timekapacitet - m3/t
  • Angivelse af formålet med indvindingen med begrundelse for størrelsen af den ansøgte vandmængde.
  • Skønsmæssig angivelse af mulighederne for at indvinde den ansøgte vandmængde og af følgevirkninger af indvindingen. Endvidere om muligt oplysning om den pågældende vandtypes egnethed til formålet.
  • Oplysning om forurenende forhold, som ansøgeren er bekendt med indenfor indvindingsområdet.
  • Fortegnelse over de grundejere og brugere, som ansøgeren ønsker inddraget i sagens behandling.
  • Øvrige relevante oplysninger.

  Tilladelsen vil indeholde

  • Indvindingens formål.
  • Indvindingsstedets beliggenhed.
  • Indvindingens omfang.
  • Den tilladelige sænkning af vandstanden i boringerne eller den højst tilladelige indvinding pr. time.
  • Tidsfrist for udnyttelse af en korttidstilladelse til øget indvinding.
  • Evt. øvrige vilkår af hensyn til tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning samt miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet

  Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning link samt vejledning om korttidstilladelser til vandindvinding link

  De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

  Nej. Du skal altid have en skriftlig tilkendegivelse fra Aabenraa Kommune