Gå til hovedindhold

Vandindvindingers påvirkning på vandløb

Sandsynligheden for at kunne få tilladelse til indvinding af vand afhænger af vandløbspåvirkningen fra både eksisterende- og den ansøgte indvinding.

31. jan. 2024

Indhold

  Brug af tilgængelige vandressourcer
  Det følgende kort giver en idé om, hvor ansøgninger om tilladelser til vandindvinding har større eller mindre sandsynlighed for at blive godkendt. Beslutningen om at give tilladelse, afslag eller justere mængden af ansøgt vandindvinding baseres primært på påvirkningen af vandløb.

  Effekten af vandindvinding på vandløb
  Vandindvinding påvirker det overfladenære vand i varierende grad. Omfanget af påvirkningen afhænger af flere faktorer, såsom jordbundsforhold, dybde og mængde af indvinding, samt forholdene omkring grundvandsmagasiner og strømninger. Dette betyder, at der kan være kritisk påvirkning af vandløb i røde områder fra boringer, der ligger i gule og grønne områder.

  Kortet fokuserer kun på påvirkningen af vandløb. Vandløbene er en vigtig, men ikke den eneste, faktor der vurderes i forhold til tilladelser til grundvandsindvinding. Andre påvirkninger, som f.eks. på moser eller lignende, er lokale og vises ikke på kortet. Der foretages altid en individuel vurdering af, hvor meget den ansøgte indvinding påvirker forskellige vandløbsoplande og andre forhold, såsom beskyttet natur.

  Kortet repræsenterer øjeblikssituationen, som kan ændre sig med tiden, når der kommer nye indvindingstilladelser eller ny viden om, hvad de enkelte vandløbsoplande kan tåle. Kortet er derfor ikke endegyldigt, men viser status på nuværende tidspunkt.
  Det viste kort er senest opdateret i januar 2024 og vil løbende blive opdateret.

  Figur 1: Aabenraa Kommune har vurderet, hvor meget hvert vandløbsopland kan tåle at blive påvirket. Kortet viser den aktuelle udnyttelsesgrad, dvs. hvor meget sommervandføringen i vandløbene er reduceret som følge af vandindvinding, i forhold til den tilladte reduktion i vandføringen for hvert vandløbsopland. 
  Rød (>100%) betyder, at der indvindes mere vand, end vandløbene kan tåle, hvilket betyder, at der ikke er mere vand til overs.
  Gul (50-100%) betyder, at der indvindes over halvdelen af, hvad vandløbene kan tåle, men grænsen er endnu ikke overskredet.
  Grøn (<50%) betyder, at der udnyttes under halvdelen af, hvad vandløbene kan tåle.