Gå til hovedindhold
Forening
lokalsamfund
lokalråd

Landdistriktspuljen

I kan søges støtte til frivillige initiativer og projekter, som fremmer bæredygtig udvikling, samarbejde og attraktive lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter.
Ansøgningsfrister 25. februar og 1. september 2024.

Indhold

  Rammer for Landdistriktspuljen

  Der er ca. 600.000 kr. i puljen i 2024. Frister er 15. februar og 1. september.

  Med afsæt i ”Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne” understøtter puljen følgende indsatsområder:

  • lokale fællesskaber og samarbejder på tværs af fx lokalsamfund og lokale foreninger.
  • bosætning og synlige lokalsamfund.
  • tiltag som engagerer og skaber gode rammer for borgere, særligt unge og tilflyttere.
  • attraktive mødesteder og tilgængelig natur.
  • en grøn og bæredygtig lokal udvikling.
  • tiltag som styrker de stedbundne potentialer.

  Kommunen vil gerne være med til at understøtte bæredygtige projekter og vi opfordrer til, at I altid tænker bæredygtighed ind i jeres projekt. Det kan være i forhold til materialevalg, biodiversitet, holdbarhed, social bæredygtighed mm. Puljen udbydes årligt med to ansøgningsrunder.

  Hvad støtter puljen?

  • Projekter – nye aktiviteter og faciliteter
   • Det kan fx være markedsføring af lokalsamfundet, nye udefaciliteter og by-rumsinventar
  • Materialer og udstyr
   • Det kan fx være byggematerialer, beplantning eller udstyr til vedligehold af fælles grønne områder* (se bilag).
  • Lokale processer og aktiviteter, som fremmer samarbejde og udvikling
   • Det kan fx være tiltag for tilflyttere, kompetenceudvikling eller tiltag, hvor anvendelsen af de lokale mødesteder gentænkes.
  • Forprojekter – der kvalificerer og understøtter langsigtede projekter.
   • Det er projekter, som typisk ligger før et egentligt projekt. Det kan fx være forundersøgelser eller skitsetegninger.

  Hvem kan søge om støtte fra puljen?

  • Lokalråd, borgerforeninger og foreninger med et almennyttigt formål i Aabenraa Kommunes landdistrikter.
  • Grupper af borgere og lignende, såfremt de indgår et samarbejde med foreninger og projektet har et almennyttigt formål, der gavner den brede del af lokalsamfundet i landdistriktet.

  Læs mere om kriterier og krav for puljen i Retningslinjer for Landdistriktspuljen.

  Særlige opmærksomhedspunkter

  • Husk at gøre rede for jeres medfinansiering på 25 % af projektet, når I søger om støtte fra puljen. Det kan være i frivilligtimer eller midler. En frivilligtime tæller 100 kr. Se mere i retningslinjerne.
  • Puljen yder kun støtte, og det er vigtigt, at I indhenter de nødvendige tilladelser særskilt. Ved anlægsprojekter, anbefaler vi, at I overvejer behovet for ekstern rådgivning og afsætter et beløb til det i budgettet. Det er vores erfaring at foreninger oplever, at ansøgning om myndighedstilladelser ofte er mere komplekse og tidskrævende end forventet.
  • Vi anbefaler generelt, at I indhenter min. 2 tilbud på eventuelle anlæg og rådgivere. Ved ansøgninger over 100.000 kr. skal der vedlægges tilbud.
  • Ved tilskud på over 100.000 kr. til fast ejendom, som ikke tilhører kommunen, skal I forvente krav om tinglysning af pantebrev på det givne beløb, samt udgifter hertil.
  • Indtænk alle udgifter til projektet herunder evt. byggesagsgebyr, udgift til tinglysning og statsautoriseret revisor ved større projekter.
  • Forsamlingshuse med vedligeholdelsesprojekter henvises til Vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse.

  Ansøgninger op til 50.000 kr. afgøres af Vurderingsgruppen, som består af formand for Det fælles udviklingsråd samt tre medarbejdere fra forvaltningen.

  Ansøgninger over 50.000 kr. afgøres i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter på først kommende udvalgsmøde, efter indstilling fra Vurderingsgruppen.

  Vi anbefaler, at I kontakter os inden I søger for at afklare om projektet falder indenfor rammerne og drøftelse af projektets muligheder og opmærksomhedspunkter.

  Hvordan søger du?

  Aabenraa Kommune er i sommeren 2023 gået over til et nyt puljesystem og I skal derfor søge via Conventus til de kommunale puljer. I skal derfor oprette jeres forening/organisation i Conventus, før I kan søge puljen. Det er en god ide allerede ved oprettelse at registrere de personer i foreningen, som I forventer skal søge puljer, så I er flere, som får et login.

  I kan læse mere om Conventus og hvordan I opretter foreningen, samt kontaktpersoner der kan hjælpe med oprettelse på kommunens hjemmeside

  Når I er oprettet, skal I logge ind og finde "Blanketter". Her vil I finde puljen og ansøgningsskemaet til Landdistriktspuljen, når der er åbent for ansøgninger.

   

  Landsbyfornyelsesprojekter - et ekstra værktøj

  Landsbyfornyelsesprojekter er projekter, hvor det vurderes, at kommunen spiller en væsentlig rolle sammen med de lokale for gennemførelsen af et vellykket projekt til gavn for lokalsamfundet.

  Landsbyfornyelsesprojekterne falder i to projektformater:

  • Micro-områdefornyelser - med høj grad af kommunal involvering og de samme krav, som en områdefornyelse. Det har karakter af et program, med flere indsatser/projekter, som udgør en sammenhæng.
  • Samarbejdsprojekt, hvor det er af væsentlig betydning for projektet, at der er et kommunalt og lokalt samspil. Der vil typisk være tale om ét afgrænset projekt.

  Foreninger kan i princippet ikke ansøge om, at deres projekt bliver et Landsbyfornyelsesprojekt. Foreninger kan søge om projektstøtte via Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje, hvor der i udgangspunkt er frist to gange årligt. På baggrund af de indkomne ansøgninger gennemgår og vurderer forvaltningen, om der er ansøgninger, som kan komme i betragtning, som Landsbyfornyelsesprojekter. Dette sker efter forudgående dialog med ansøgerne. Herefter indstilles landbyfornyelsesprojekterne til politisk beslutning i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  De hidtidige erfaringer viser, at der forud for denne type af projekter er et forarbejde og en modningsproces med dialog mellem kommune og lokale aktører. Er du interesseret i at høre mere om Landsbyfornyelsesprojekter er du velkommen til at kontakte os.