Gå til hovedindhold

Ny boring og indvinding

Tilladelse til etablering af boring eller brønd, samt indvinding af grundvand og overfladevand til privat husholdning, erhverv, industri eller sekundære formål

Indhold

  Byg og Miljø, portal

  Hvornår skal jeg have tilladelse?

  Det kræver altid tilladelse til at etablere og bruge en boring eller en brønd, og i de fleste tilfælde kræver det tilladelse at indvinde grundvand og overfladevand.
  Kommunen behandler ansøgninger om indvinding af grundvand og overfladevand til formål såsom erhverv, industri, husholdning, og varme- og køleanlæg samt indvinding til sekundære formål (havevanding mv.).

  På siden her kan du læse om tilladelse til etablering af boring og brønd og indvinding af grundvand og overfladevand. På siderne ”Sekundære indvindingsformål - Havevanding mv.”, ”Markvanding”, ”Grundvandssænkning” samt ”Miljøboringer” kan du læse om, hvordan ansøgninger og anmeldelser bliver administrativt behandlet.


  Tilladelse til ny boring eller brønd

  Det kræver en tilladelse at etablere en ny boring eller brønd. I særlige tilfælde, hvor der er tale om en erstatningsboring- eller brønd, skal ejer have en skriftlig tilkendegivelse fra kommunen, inden boringen eller brønden må etableres.

  Du må derfor ikke etablere en boring eller brønd uden først at have fået en skriftligt tilladelse eller tilkendegivelse fra kommunen. Brøndborer må ikke etablere boringen før han har læst og forstået kommunens afgørelse.

  Vær OBS på, at der altid er en klagefrist i en afgørelse, som du skal vente på er afsluttet uden klager. Er der ikke indgået klager kan boringen eller brønden etableres. Er der efter klagefristen ikke indgået klager, vil du blive orienteret om dette.

  Tilladelse til indvinding

  Med enkelte undtagelser kræver det altid tilladelse at indvinde grundvand eller overfladevand. Afgørelse om tilladelse eller afslag bliver givet efter bestemmelser i Vandforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser, samt Aabenraa Kommunes retningslinjer for sagsbehandling på området. 

  Eksempler på formål som kræver tilladelse er husholdning, havevanding, vask af køretøjer og sprøjteudstyr, stalddrift, markvanding, dambrug, el-produktion, grusvask, privat dyrehold, jordvarmeanlæg i boringer, samt varme- og køleanlæg.

  Det kræver ikke tilladelse til indvinding, når du

  • indvinder overfladevand fra vandløb eller sø til drikkevand til kreaturer på marken
  • din ejendom ikke kan forsynes af et vandværk, og du kun bruger vandet fra din boring eller brønd til privat brug i husholdningen.

  Ønsker du at indvinde grundvand eller overfladevand til et formål, der ikke er nævnt her, skal du kontakte os for at finde ud af, om formålet kræver tilladelse.
  Har du en tilladelse, og den snart udløber, skal du søge om at få den fornyet. Du skal gerne søge inden tilladelsen udløber.
  Ønsker du at bruge din tilladelse til et andet formål, eller ønsker du en anden indvindingsmængde end du har tilladelse til, skal du søge om ny tilladelse.
  Vær også her OBS på, at der altid er en klagefrist i en afgørelse, som du skal vente på er afsluttet uden klager. Er der efter klagefristen ikke indgået klager, vil du blive orienteret om dette.

  Ansøgning om tilladelse til ny boring eller brønd og indvinding

  Hvis du ønsker at etablere en ny boring eller brønd, eller ønsker at forny en eksisterende tilladelse, skal du søge om det enten ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema eller via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.
  Det kræver to ansøgninger, hvis du ønsker at etablere en ny boring. Først skal du søge om lov til at etablere boringen. Når boringen er etableret, skal du søge om at få lov til at bruge den.

  Ansøgning via ansøgningsskema

  Du kan vælge at søge ved at udfylde et ansøgningsskema, som du finder nederst på denne side.
  Er det en ny boring, vælger du ”Ansøgningsskema – Ny boring”. Hvis du vil søge om fornyelse, eller indvinding fra en ny boring, vælger du ”Ansøgningsskema – Fornyelse eller endelig tilladelse”.


  Ansøgning via Byg og Miljø

  Du kan søge om tilladelse via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, som du finder via ovenstående boks "BYG OG MILJØ, PORTAL". 
  Du starter her et nyt projekt og vælger et ansøgningsskema, der passer til det du vil søge om. Du kan i søgefeltet søge på "boring", hvis du ønsker at etablere en boring. Ønsker du at forny din tilladelse til indvinding for en eksisterende boring, eller søge om endelig tilladelse for en ny boring eller brønd, kan du i søgefeltet skrive "indvinding".

  Oplysninger og dokumenter til ansøgningen:

  Af ansøgningen skal følgende oplysninger bl.a. fremgå:

  • Ejendomsnummer
  • Matrikelnummer
  • DGU nr. og anlægsID (ved fornyelse)
  • CVR nummer
  • Årlig indvindingsmængde samt timekapacitet

  For at vi kan behandle din ansøgning, er der flere dokumenter der skal udfyldes og sendes ind til os sammen med ansøgningen. De skal også udfyldes selvom du har det samme vandingsbehov som i tidligere tilladelse:

  • Borerapport (hvis det er en ny boring)
  • Gennemgang af boring med overbygning eller brønd
  • VVM anmeldeskema (hvis boringen eller brønden er mere end 10 meter dyb)
  • Kort med boringsplacering
  • Kort med arealer der ønskes vandet

  Gennemgang af boring med overbygning eller brønd
  Hvis boringen eller brønden eksisterer skal du udfylde skemaet ”Gennemgang af boring med overbygning eller brønd”. Du finder skemaet nederst på denne side.

  I skemaet udfylder du oplysninger om boring og dens overbygning eller brønden. Du skal tage billeder af din boring og overbygning eller brønd som vist i skemaet. Vi skal sammen med boringsgennemgangen bruge billederne for at kunne vurdere, om din boring er indrettet efter gældende regler.
  Du skal også tage billeder af eventuelle kilder til forurening, som ligger nær boringen. Det kan være olietanke, møddinger, ensilageopbevaring, gylletanke og bygninger. Du finder link til vejledende afstandskrav nederst på denne side.

  VVM ansøgning
  Er, eller er det forventet, at boringen bliver mere end 10 meter dyb, skal du også udfylde en VVM anmeldelse. Det er VVM-bekendtgørelsen, der stiller krav om, at ansøger skal VVM anmelde boringer, der er mere end 10 meter dybe. Du finder skemaet nederst på denne side.

  Kort
  Det er meget vigtigt, at der til ansøgningen er medsendt et kort, hvor boringens eller brøndens præcise placering er angivet. Hvis boringen eller brønden skal bruges til at vande arealer, skal arealerne være markeret på kortet.

  Sagsbehandling

  Når vi modtager din ansøgning får du en kvittering for at vi har modtaget den. Inden vi kvitterer for modtagelsen tjekker vi den igennem. Er ansøgningen mangelfuld vil du blive bedt om at indsende de manglende oplysninger.
  I kvitteringen vil du blive oplyst om en forventet sagsbehandlingstid.

  Ny boring eller brønd

  Søger du om tilladelse til en ny boring eller brønd, skal du først søge om at etablere den. Vi vurderer om det er muligt, jævnfør gældende lovgivning og kommunens retningslinjer at etablere boringen eller brønden. Hvis dette er tilfældet, vil du få en foreløbig tilladelse til at etablere boringen eller brønden.

  Er der efter klagefristen på fire uger ikke indkommet klager, må brøndboreren etablere boringen efter de vilkår, der er i tilladelsen.

  En tilladelse til etablering af en boring eller brønd gælder normalt ét år. Har du ikke fået etableret boringen inden tilladelsen udløber, skal du søge på ny.

  Når boringen eller brønden er etableret, skal brøndboreren indsende data om boringen eller brønden til GEUS inden for 3 måneder.

  Du skal nu søge om en endelig tilladelse til at bruge boringen eller brønden. Hvis kommunen vurderer, at den etablerede boring eller brønd kan opfylde de angivne krav i den foreløbige tilladelse, og der ellers ikke er kommet nye krav som eksempelvis ny lovgivning, vil du få en endelig tilladelse til indvinding af grundvand fra boringen eller brønden.

  Eksisterende boring eller brønd, samt indvinding af overfladevand

  Når der eksisterer en boring eller brønd, eller der er tale om indvinding af overfladevand, skal du søge om enten endelig tilladelse eller en fornyelse. Der er tale om en fornyet tilladelse, hvis du allerede har en tilladelse.

  Tilladelsens varighed

  Tilladelsens varighed er som udgangspunkt defineret afhængig af formålet. Varigheden for en tilladelse er normalt:

  10 år: Indvinding af overfladevand, køle/- varmeindvinding, og sekundære indvindingsformål som havevanding mv.
  15 år: Markvanding og andet erhverv
  30 år: Vandværker og egen drikkevandsforsyning

  Vi kan dog vurdere, at tilladelsens varighed skal være kortere. Du vil altid blive hørt inden det bliver afgjort.

  Erstatningsboring

  I tilfælde, hvor en boring AKUT bryder sammen, kan det være muligt at etablere en erstatningsboring indenfor 5 meter fra den gamle boring. Du må ikke etablere en erstatningsboring uden at du har fået en skriftlig tilkendegivelse fra kommunen. Du skal derfor straks kontakte kommunen skriftligt eller telefonisk og anmelde det. 
  Hvis kommunen vurderer, at du kan etablere en erstatningsboring, vil der straks herefter blive udfærdiget en skriftlig tilkendegivelse, hvori der er beskrevet, hvilke krav en eventuel erstatningsboring skal opfylde.
  Du skal have en autoriseret brøndborer til at etablere boringen for dig, og han må ikke gå i gang før han har set den skriftlige tilkendegivelse fra kommunen.

  Særligt for privat boring eller brønd til drikkevandsformål

  Hvis du har en eksisterende drikkevandsboring- eller brønd kræver det tilladelse at bruge den til den private husholdning, hvis din ejendom kan blive forsynet af et vandværk.

  Hvis din ejendom ikke kan blive forsynet af et vandværk, har du ret til at bruge den til din private husholdning. Som nævnt ovenfor kræver det dog altid tilladelse til at etablere en ny drikkevandsboring- eller brønd.

  Bruger du din boring til andre formål end drikkevand til husholdning, kræver det altid tilladelse.

  Hvis din ejendom ligger i et område, hvor der i forvejen er vandforsyning fra et alment vandværk, vil du som udgangspunkt ikke kunne få tilladelse til at etablere en ny boring eller brønd til drikkevandsformål.
  Hvis du som udgangspunkt ikke kan blive tilsluttet et vandværk, har du mulighed for at søge om at etablere din egen drikkevandsboring- eller brønd.

   Når din ejendom bliver tilsluttet anden vandforsyning

  Bliver din ejendom tilsluttet en anden vandforsyning, som eksempelvis et alment vandværk, skal den erstattede drikkevandsboring- eller brønd sløjfes af en autoriseret brøndborer. Dette skal ske på ejers regning. Læs mere om dette på siden ”Sløjfning af boring eller brønd”.

  Er du allerede tilsluttet en anden vandforsyning, og ikke har fået sløjfet den erstattede drikkevandsboring- eller brønd, skal du på egen regning sikre, at den bliver sløjfet.

  Særligt for varme- og køleanlæg

  Hvis du ønsker at etablere en boring eller brønd til indvinding af grundvand til varmeindvindingsanlæg, grundvandskøleanlæg eller jordvarmeanlæg, kræver det tilladelse til etablering af boring eller brønd som beskrevet ovenfor. Ansøgningen skal desuden behandles efter Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg eller Jordvarmebekendtgørelsen.

  Særligt for markvanding 

  Vi har særlige administrative retningslinjer for vores sagsbehandling af markvandingsansøgninger. Du kan læse mere om dette på siden ”Markvanding”. Link til siden kan findes under RELATEREDE SIDER.

  Særligt for havevanding m.m.

  Vi har særlige administrative retningslinjer for vores sagsbehandling af ansøgning om indvinding af sekundære indvindingsformål som havevanding og bilvask. Du kan læse mere om dette på siden ”Sekundære indvindingsformål: - Havevanding mv.”

  Ofte stillede spørgsmål

  De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

  Nej ikke umiddelbart, kontakt kommunen for afklaring.

  Det er et vandværk, der forsyner mindst 10 ejendomme.