Gå til hovedindhold

Klimatilpasning - Aabenraa som klimarobust kommune

I fremtiden bliver klimaet både varmere og vådere i Aabenraa Kommune. Mere regn om vinteren og somre med flere tørkeperioder afbrudt af kraftigere regnskyl. Dette nedbørsmønster vil betyde, at grundvandet står højere om vinteren, mens det vil falde om sommeren. Vandstanden i havet vil stige, og der vil være større skydække. Vinteren vil blive mildere og fugtigere, og der vil være færre dage med frost.

Aabenraa Kommunes kyststrækning på over 100 km er kendetegnet ved to fjorde og Genner Bugt. Kystområderne langs fjordene vil i fremtiden blive udfordret af forhøjet vandstand samt flere og kraftigere stormfloder. Udfordringen er størst i Aabenraa by, hvor vandet kan komme flere forskellige steder fra: forhøjet havvandstand, stormfloder, stigende grundvandsstand og mere intens nedbør. Dertil kommer, at flere vandløb munder ud ved Aabenraa by, hvilket yderligere udfordrer området, når der kommer mere intens nedbør. Når der i fremtiden kommer flere skybrud, vil der være risiko for oversvømmelser i byer, langs vandløb og i det åbne land.

Aabenraa by er på grund af beliggenheden ud til Aabenraa Fjord blevet udpeget som ét af i alt 14 risikoområder i Danmark i henhold til EU’s Oversvømmelsesdirektiv. Aabenraa Kommune har i november 2021 færdiggjort den anden udgave af en risikostyringsplan, som sætter rammerne for håndtering af stigende havvand, øget afstrømning og forøget nedbør i området.

Klimatilpasning i Aabenraa Kommune

Der er mange muligheder for at sikre Aabenraa Kommune mod klimaforandringerne. Og hvis arbejdet gribes rigtigt an, kan vandet ligefrem ses som en ressource og et potentiale i kommunens fremtidige udvikling. Derfor tager alt fremtidigt arbejde med klimatilpasning udgangspunkt i, at det oversvømmende vand betragtes som en ressource.

En ressource, som skal:
· styrke Aabenraa Kommunes grønne identitet ved at skabe klimatilpasningsprojekter, der binder den eksisterende natur bedre sammen med byer og bolig- og erhvervsområder
· skabe miljømæssige, sociale og økonomiske merværdier for den størst mulige del af kommunens borgerne
· være forankret i borgerinvolvering og partnerskaber, så alle får mulighed for at præge og involvere sig i lokale projekter

Det er ambitionen, at den klimatilpassede Aabenraa Kommune skal blive endnu mere attraktiv at bo og drive virksomhed i. Tilgangen til klimatilpasningen skal være innovativ og adaptiv, så vi er åbne for nye klimaløsninger, som kan tilpasses klimaets udvikling og den fremtidige anvendelse af arealer.

Mål i 2050

Kommunen er klimarobust og tilpasningsdygtig over for fremtidens klimaudfordringer.

Der er mindre behov for at akutsikre værdier mod oversvømmelse, selv om sandsynligheden for voldsomme hændelser stiger.

Læs mere om Aabenraa som klimarobust kommune i klimaplanen