Gå til hovedindhold

Klimatilpasningsplan

Aabenraa Byråd har den 29. oktober 2014 vedtaget klimatilpasningsplan endeligt. Det er første gang, at der skal udarbejdes en sådan plan.
Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i en periode på 8 uger, det vil sige til og med den 19. marts 2014.

Indhold

  Klimatilpasningsplanen

  Opbygning af ny klimatilpasningsplan indeholder retningslinjer og administrationspraksis for håndtering af vand dvs. nedbør, vandløbsvand, havvand samt grundvand.

  Planen skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats.

  Første trin var høring af kortgrundlaget. Andet trin er en plan for klimatilpasningen med mål og retningslinjer samt prioritering af handlemuligheder.

  Principperne i planen: Planen foreslår nye veje for håndtering af overflade- og grundvand, bl.a. at oversvømmelser styres på overfladen og hen hvor vandet skader mindst eller slet ikke, og ikke i rør under jorden, som har en begrænset kapacitet. Det foreslås endvidere, at vand indgår som et positivt, rekreativt og naturforbedrende element både i byer og på landet. Bebyggelse, arealer mm. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter, styrende oversvømmelser, forsinkelse af afstrømninger, nedsivning o.a.

  Arbejdet i perioden 2009 – 2012  blev afsluttet med to rapporter og en række kort samt et opsamlingsnotat, hvori forvaltningen skitserende nogle hovedtendenser, 8 forslag til politikker, samt 12 projektforslag. Et af projekterne er ombygning af øvre Slotsmølledam, som gennemføres sommeren 2013.

  Risikostyringsplan for oversvømmelser

  Et forslag til risikostyringsplan er sendt i offentlig høring ultimo 2014 i en periode på 6 måneder. Planen blev endelig vedtaget den 25. november 2015. I planen indgår mål, foranstaltninger, prioriteringer med videre.

  Læs mere under risikostyringsplan.