Gå til hovedindhold

Hobbylandbrug

Hvis du bor i landzone, har du mulighed for at have et mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uden at du skal have tilladelse af kommunen. Det er en forudsætning, at dyreholdet med tilhørende stalde og lignende samt opbevaringsanlæg ikke medfører væsentlige gener for omkringboende eller forurening af miljøet.

Indhold

  Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

  Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overskrider følgende størrelsesgrænser

  30 høns og
  4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
  et dyrehold med enten:

  • 2 malkekøer med tilhørende kalve eller
  • 4 stykker andet kvæg eller
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med tilhørende smågrise eller
  • 15 slagtesvin eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid eller
  • andre dyretyper end de nævnte, hvis det samlede produktionsareal* til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2 eller
  • en blanding af ovenstående dyretyper, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 procent. Et eksempel herpå kunne være et dyrehold bestående af 2 heste med føl samt 5 geder med kid. 

  Hvis dit dyrehold er større end dette anses det for erhvervsmæssigt og skal anmeldes til kommunen. Læs om mindre erhvervsmæssigt dyrehold.

  Forurening

  Stalde, løbegårde, læskure, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes således, at forurening og gener fra anlæggene undgås.
  Et udgangspunkt herfor er at holde god afstand til vandløb og vandboringer ved valg af placeringen af anlæg.

  Nye bygninger

  Placering af nye bygninger såsom stalde, gødnings- og foderopbevaringsanlæg, læskure o.lign. kræver landzonetilladelse. Det samme gør sig gældende ved ændret anvendelse af allerede bestående bygninger. Du kan søge om landzonetilladelse.
  Desuden kræver etableringen af nye bygninger ofte byggetilladelse.

  Vil du vide mere

  Reglerne for hobbylandbrug kan du finde på www.retsinfo.dk i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
  Du er velkommen til at kontakte os enten pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.

  Ofte stillede spørgsmål

  Med et produktionsareal menes der det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Det kunne være et indrettet staldafsnit i en eksisterende stald, eller et opført fast placeret læskur. Foderborde, krybber, gangarealer, stiadskillelser m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning medregnes ikke. Mobile stalde, flytbare læskure, folde, indhegninger m.v. med plantedække medregnes heller ikke.