Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Indhold

  Landzonetilladelse, ansøg om

  Formålet med zoneinddeling

  Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidigt at sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægning.

  Landzonetilladelse

  Hvis din ejendom er beliggende i landzone, er der som hovedregel krav om landzonetilladelse til udstykning, ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og arealer. 

  Der er en række undtagelser fra kravet om tilladelse. Det gælder blandt andet visse byggerier, der er nødvendige for driften af landbrug- eller skovbrugsejendomme og til- og ombygning af helårshuse, hvis arealet ikke overstiger 250 m².

  Overflødige landbrugsbygninger kan – uden landzonetilladelse - tages i brug til for eksempel håndværksvirksomhed og mindre butikker. Anvendelse til disse formål kan kun ske efter en forudgående anmeldelse til kommunen.

  Læs mere om reglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.