Gå til hovedindhold

Rammer for Grøn pulje i Aabenraa Kommune

Her kan I læse om rammerne for Grøn pulje og hvad I skal være opmærksomme på, som ansøger.

Vi anbefaler, at I sætter jer godt ind i rammerne for puljen og at I kontakter os inden I ansøger.

Vi står til rådighed med sparring og til at hjælpe med at afklare om der er nogle særlige opmærksomhedspunkter, samarbejdsmuligheder og eventuelle myndighedskrav. Kontaktoplysninger findes nederst på denne side.

Endelig anbefaler vi, at I tænker jeres projekt rigtig godt igennem og inddrager relevante samarbejdsparter inden I ansøger.

Rammer

Grøn pulje anvendes til projekter til gavn for lokalsamfund og naboer til nye vedvarende energianlæg og/eller til gavn for hele kommunen. Puljen skal således understøtte både attraktive lokalsamfund og kommunen, som helhed, herunder arbejdet med at nedbringe kommunens CO2 aftryk.

Midlerne i Grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder sociale og kulturelle tiltag, grønne tiltag og rekreative formål etc. Alle projekter skal have et almennyttigt formål.

I Aabenraa Kommune deles projekterne op i to kategorier; Lokale projekter og Grønne projekter.

Lokale projekter:

For eksempel projekter der understøtter følgende:

 • det sociale liv og lokale fællesskaber
 • kulturelle aktiviteter og tiltag
 • forsamlingshuse
 • etablerer eller istandsætter fællesfaciliteter
 • forbedrer bymiljøet
 • forbedrer trafiksikkerheden
 • bosætning, eks. velkomst af udenlandske tilflyttere, tilflytterhus el. lign.
 • mere natur samt bedre offentlig adgang hertil.

Det er muligt at søge om driftstilskud i op til fem år efter etablering af nye anlæg.

Grønne projekter

For eksempel projekter der understøtter følgende:

 • energiforbedringer af lokalsamfundets fællesfaciliteter
 • kollektive energi-varmeløsninger - screening og rådgivningsbistand hertil
 • biodiversitet
 • deleordning af redskaber, udstyr, elcykler el.lign.
 • oplæg / undervisningsforløb om bæredygtighed, grøn mad el.lign.
 • projekter, som understøtter kommunens strategier og planer, herunder:

"Det gode liv" udviklingsstrategi 2035
Aabenraa Kommunes Klimaplan
Strategi for bæredygtig udvikling
Biodiversitetsstrategi

I Aabenraa Kommune bestemmes ansøgerfeltet ud fra hver ansøgningsrunde og en afgrænsning med afsæt i energianlæggets placering. 

Første ansøgningsrunde for hver pulje: 

Der ydes støtte til projekter som finder sted i energianlæggets nærområde.
Nærområdet består af det skoledistrikt, hvor energianlægget befinder sig samt en radius på cirka 5 kilometer omkring energianlægget.

For hver pulje er nærområdet illustreret på et kort. 

Efterfølgende ansøgningsrunder:

Der ydes støtte til projekter i hele kommunen.
Disse ansøgningsrunder afholdes kun i de tilfælde, hvor en Grøn Pulje har overskydende midler efter første ansøgningsrunde.  

Hvem kan ansøge puljen:

Fortrinsvist foreninger, lokalråd mv. og i princippet alle fysiske og juridiske personer hjemmehørende i Aabenraa Kommune.
Naboer i nabokommuner (fysiske og juridiske personer) inden for seks gange møllehøjde eller inden for 200 meter fra et solenergianlæg. 

Fysisk person skal forstås, som privat personer.

Juridisk person skal forstås, som eks. forening, institution, selvejende institutioner mf. Det er en retlig enhed.

NB: Foreninger kan kun søge hvis de har CVR nr. med tilknyttet Nemkonto.

Vi opfordrer privat personer og borgergrupper til at kontakte deres lokalråd med henblik på koordinering eller samarbejde om projektet.

Der er ikke en nedre eller øvre beløbsgrænse.

Ved tilskud til større anlægsprojekter, som kræver myndighedsbehandling skal I huske at medregne udgifter til byggesagsgebyr. 

Ved tilskud til fast ejendom, som ikke tilhører kommunen, skal I forvente krav om tinglysning af pantebrev på det givne beløb, samt udgifter hertil.

 • Projektet skal have et almennyttigt formål.
 • Projekterne skal planlægningsmæssigt og juridisk være i overensstemmelse med gældende planlægning og lovgivning, herunder kommunalfuldmagten.
 • Projekter der medfører løbende indtægter til et juridisk fællesskab, kan modtage støtte i det omfang det ligger inden for lovgivningens rammer, at kommunen yder tilskud til projekterne.
 • Alle nødvendige tilladelser skal være på plads inden tilskudsmidlerne anvendes.

Ved projekter der kræver myndighedsgodkendelse skal ansøger indledningsvis i samråd med kommunen afklare om de forventes opnået. Kommunen er til rådighed med vejledning og screening af projektideer. I selve ansøgning skal I med afsæt i den indledende afklaring gøre rede for, at I har undersøgt at projektet forventes realiserbart.

Der ansøges til Grøn pulje via Aabenraa Kommunes hjemmeside og kommunens elektroniske ansøgningsskema. I skemaet bliver I bedt om, at svare på forskellige spørgsmål.

En ansøgning skal som minimum indeholde følgende elementer:

 • Ansøgers kontaktinformationer mm.
 • Projektets formål.
 • Et kort resumé af projektet til offentliggørelse på kommunens hjemmeside.
 • En fuld projektbeskrivelse, herunder skal I redegøre for, hvem der er projektansvarlig, projektets aktiviteter, projektets forventede resultater, hvem der deltager i/bidrager til projektet, hvilke materialer og tjenesteydelser der er brug for, drift og vedligehold af projektet og eventuelt om projektet er eller med fordel kan opdeles i flere faser.
 • Ved ansøgning om driftstilskud, skal I redegøre for, hvorfor I har behov for driftstilskud, perioden for driftstilskud samt, hvordan driften sikres efterfølgende. I kan maksimalt ansøges om driftstilskud i op til fem år efter etablering af nye anlæg.
 • Et budget for det samlede projekt, herunder eventuelt forslag til udbetalingsplan vedrørende midler fra Grøn pulje. Ansøgeren skal også oplyse finansiering af projektet herunder i hvilket omfang der indgår andre midler end de ansøgte i projektet, herunder eventuelt værdi af frivilligt ulønnet arbejdet eller andre fondsmidler
 • En tidsplan for projektets gennemførelse.

Overvej grundigt hvilke aktiviteter og udgiftsposter I har for, at I kan gennemføre jeres projekt og budgettet er fyldestgørende. Overvej om nogle af følgende poster er relevante for jer:

 • udgift til rådgivning
 • udgift til byggesagsgebyr ved større projekter

Afklar om budgettet være med eller uden moms?

Hvis I ikke er momsregistrerede, dvs. I ikke kan trække momsen fra, så skal projektets budget opgives inkl. moms. I kan da få tilskud til udgifter inkl. moms.

Hvis I er momsregistrerede, dvs. I selv kan trække momsen fra, så skal budgetposterne være ekskl. moms.

Som ansøger kan I forvente svar på ansøgningen 2-3 måneder efter ansøgningsfristen. Ansøgninger behandles politisk, I kan derfor følge med i mødedagsordener for de to politiske udvalg undervejs.

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter behandler ansøgninger om Lokale projekter.

Udvalget for Bæredygtig Udvikling behandler ansøgninger om Grønne projekter.

De politiske udvalg kan I finde her på siden

 • Ved tilsagn til og med 500.000 kr. udbetales støtten, når tilskudsmodtager har opnået de nødvendige tilladelser og eventuelle betingelser for støtten er opfyldt. Tilskudsmodtager fremsender en anmodning om udbetaling sammen med projektbudget, dato for afslutning af projekt samt før-billede. 
 • Ved tilsagn over 500.000 kr. udbetales i rater efter en nærmere aftalt udbetalingsplan. Tilskudsmodtager fremsender ved godkendelse af udbetalingsplanen samtidig projektbudget, dato for afslutning af projekt samt før-billede.

Hvem træffer beslutning om tildeling af tilskud?

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling træffer beslutning om tilsagn om tilskud fra Grøn pulje efter indstilling fra forvaltningen Plan, Teknik & Miljø.

Lokalråd skal høres i forhold til de indkomne ansøgninger og deres udtalelse indgår i den samlede helhedsvurdering af ansøgningerne.

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter beslutter, hvem der skal have tilskud indenfor kategorien:

 • Lokale projekter

Udvalget for Bæredygtig Udvikling beslutter, hvem der skal have tilskud indenfor kategorien: 

 • Grønne projekter 

I skal forvente svar på jeres ansøgning 2-3 måneder efter ansøgningsfristen.

Ansøgningerne vurderes på baggrund af en konkret, individuel helhedsvurdering af hver ansøgning med afsæt i rammerne for puljen.

Derudover kan der i udvælgelsen lægges vægt på en eller flere af nedenstående kriterier i vurderingen af ansøgningen:

 • I hvor høj grad projektet gavner de nærmeste naboer til VE-anlægget
 • I hvilket omfang projektet understøtter og styrker lokalsamfundets attraktivitet
 • I hvor høj grad der er lokal opbakning til projektet
 • Projektets originalitet og nytænkning
 • I hvor høj grad projektet bidrager til en bæredygtig udvikling
 • I hvor høj grad projektet spiller sammen med øvrige planer og projekter i lokalområdet eller generelt i kommunen
 • Projektets parathed, kvalitet og realiserbarhed
 • I hvilken grad der er medfinansiering

Fordelingen af støttemidler sker ved hver ansøgningsrunde ud fra en indbyrdes afvejning af de indkomne ansøgninger. Ansøgere kan derfor ikke gøre krav på tilskud ud fra en lighed med andre støttede projekter.

Når der skal opstilles eller anlægges projekter er der, uanset størrelse, ofte en række regler der skal opfyldes før projektet kan realiseres.

Spørg meget gerne Grøn Puljes kontaktpersoner hvis du overvejer at søge til et fysisk projekt. Jo før I spørger jo bedre, vi hjælper meget gerne på vej.

Hvem ejer arealet? 

Grundejer skal altid give lov til projekter på deres ejendom. Kontakt derfor ejeren inden I søger til et projekt. Er arealet kommunalt, så kan Grøn puljes kontaktpersoner hjælpe jer med at finde den rette kontaktperson. 

Hvem er ansvarlig for projektet, når det er færdigt? 

Vi anbefaler, at I gør jer overvejelser omkring hvem der er ansvarlig for projektet, når det er færdigt, herunder driften. Den/de der ejer arealet, er som udgangspunkt ansvarlig hvis nogen kommer til skade på projektet. Det er derfor vigtigt at afklare ansvarsforhold.

Projekter på/ved offentlig vej

For projekter på/ved kommunale vejarealer er det Aabenraa Kommune der skal gennemføre projektet. Det betyder, som udgangspunkt, at der søges midler fra Grøn pulje til at kommunen kan gennemføre det ønskede projekt. Hvis I har et ønske om et vejprojekt på/ved offentlig vej er det derfor vigtigt, at I kontakter os så vi kan guide jer i forhold til, hvad ansøgningen skal indeholde. Det er kan eksempelvis være en cykelsti, vejbump eller lignende.

I er meget velkommen til at kontakte kommunens medarbejdere inden I ansøger. Vi står til rådighed med vejledning og til at screene projekter for at afklare om de kræver tilladelser eller lignende. Kontaktoplysninger findes nederst på denne side. 

Aabenraa Kommunes administrationsgrundlag for Grøn pulje har været i høring den 2. september til 2. oktober 2022. 

Administrationsgrundlaget er godkendt i byrådet den 21. december 2022.

Kontaktpersoner

Katrine Callesen
Landdistriktskoordinator

kcal@aabenraa.dk 
tlf. 2057 0021

Anna Bruhn Clausen
Projektleder

abc@aabenraa.dk 
tlf. 7376 6146