Gå til hovedindhold

Miljøtilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med virksomheder, der er omfattet af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Indhold

  Aabenraa Kommune fører regelmæssigt miljøtilsyn på virksomheder og landbrug i kommunen. Antallet og hyppigheden af tilsyn på virksomhederne bliver beregnet på baggrund af en miljøscoring som Miljøstyrelsen har udviklet. Miljøscoringen indeholder forhold, som har med virksomhedens produktion og drift at gøre. Der indgår også forhold som knytter sig til virksomhedens beliggenhed i forhold til bl.a. grundvand og naboer. Du kan læse mere om scoringssystemet i tilsynsbekendtgørelsen.

  Miljøtilsynene er som regel varslet 14 dage i forvejen. På tilsynet vil vi ofte igennem dialog og samarbejde med virksomhederne sikre, at de gældende love og regler bliver overholdt, og at virksomhedernes produktion ikke medfører for høje miljøpåvirkninger. Det kan ske, at vi bliver opmærksomme på overtrædelser af regler og vilkår, som kræver indskærpelse eller påbud om at få forholdet bragt i orden inden en given frist.

  Tilsynet omfatter alle de forhold, der har betydning for virksomhedens påvirkning af omgivelserne. Der kan f.eks. være afkast til luften, spildevand, affald og risiko for jordforurening. Tilsynet afpasses efter de aktiviteter, der foregår på virksomheden.

  Offentliggørelse af oplysninger
  Virksomheder der er omfattet af krav om miljøtilsyn er registreret på Digital MiljøAdministration. Her kan du slå virksomheder op og se hvornår de sidst har haft tilsyn, hvad der er ført tilsyn med og om tilsynet har givet anledning til håndhævelser.

  Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven
  En virksomhed betaler for den tid (timer) som kommunen bruger på sagsbehandlingen. Det vil sige den tid, der bruges på selve virksomheden ved eksempelvis et miljøtilsyn og den tid, der bruges på kontoret til forberedelse af tilsynet og efterfølgende rapportskrivning.

  En virksomhed med orden i miljøet slipper med en mindre regning for tilsynet end en virksomhed, som ikke overholder reglerne. Det er nemlig meget tidskrævende for kommunen at give henstillinger og påbud.

  Timeprisen for kommunens behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse (og andre opgaver efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5) og miljøtilsyn, timefastsættes af Miljøstyrelsen og kan ses på styrelsens hjemmeside.