Gå til hovedindhold

Regnvand

Regnvand omfatter vand, der afledes fra tage, overflader og befæstede arealer . Det kan udledes til kloakken eller til naturen.

Kommunen kan stille krav ved afledning af eksempelvist olieholdigt vand.

Man må ikke udlede regnvand, indeholdende rester af gylle, ajle, ensilagesaft eller møddingsvand. Det skal udledes til en passende beholder.

Indhold

  BYG OG MILJØ, PORTAL

  Afledning til kloak

  Aabenraa kommunes kloaknet er umiddelbart dimensioneret til at modtage regnvand fra op til 60 % af en erhvervsmatrikels areal. Det forudsættes med andre ord, at befæstelsesgraden ikke overstiger 0,6. Kommunen kan kræve, at der etableres en form for forsinkelse ved afledning fra erhvervsområder, hvor befæstelsesgraden overstiger 0,6.

  Hvis der skal afledes vand fra overflader, hvor der er risiko for oliespild, kan kommunen stille krav om etablering af olieudskiller. Det kan være kørearealer, vaskepladser eller tankanlæg. Du skal i ansøgningen redegøre for den forventede spildevandsstrøm samt placering og dimensionering af olieudskilleren.

  Tankanlæg for olie- eller benzin  skal altid etableres med opkant eller lignende omkring anlægget, så der ved uheld ikke ledes olie eller benzin i regnvandskloakken. Spildevand, herunder regnvand, fra sådanne tankanlæg må ikke tilsluttes den offentlige  regnvandsledning

  Du skal indsende ansøgning om afledning af regnvand til kloak via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

  Afledning til vandløb, søer eller ved nedsivning

  Er der ikke offentlig kloak i nærheden, skal du selv sørge for at komme af med spildevand og regnvand. Du skal have tilladelse til at udlede overfladevand til recipienter eller til at nedsive vandet.

  Kommunen kan stille krav om forsinkelsesforanstaltninger ved udledning til recipienter fra store arealer.

  Ansøgningen skal indsendes via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

  Omfangsdræn

  Du må kun udlede vand fra omfangsdræn til en separat regnvandsledning. Du skal anmelde udledningen til spildevandsmyndigheden, som vil informere Arwos, der ejer det offentlige kloaknet.