Gå til hovedindhold

Spildevandsplan 2018 - 2022

Læs mere om Spildevandsplan 2018 - 2022 i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Om Spildevandsplan 2018-22

  Spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 28. november 2018.
  Spildevandsplanen er Aabenraa Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem. Spildevandsplanen beskriver desuden de opgaver, der udføres i Arwos, og som finansieres via de takstfinansierede midler.

  De overordnede mål med Spildevandsplan 2018-2022 er:

  • At sikre høj forsyningssikkerhed og god service for borgere og virksomheder.
  • At spildevand håndteres og behandles på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig vis, der er robust over for klimaændringer.
  • At reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb, søer og hav og medvirke til at målsætninger for de enkelte vandområder bliver opfyldt, herunder at reducere overløb og på sigt fjerne dem helt.
  • At beskytte grundvandet mod forurening fra spildevand.
  • At bidrage til opfyldelse af kravet om god badevandskvalitet ved badestrandene.
  • At fortsætte indsatsen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land i den takt der er fastsat i vandområdeplanerne.
  • At Arwos i planperioden udarbejder et oplæg til en revideret renseanlægsstruktur i Aabenraa Kommune.

  Nye tiltag

  Med Spildevandsplan 2018-2022 planlægger Aabenraa Kommune bl.a. følgende tiltag:

  • Kloakering af området omkring Strandgade og ejendomme ved Dyrhave.
  • Separatkloakering af 7 fælleskloakerede områder.
  • Etablering af 5 regnvandsbassiner.
  • Etablering af lokal afledning af regnvand (LAR) i Kliplev og Bjerndrup.
  • Forbedret spildevandsrensning af ejendomme i det åbne land, jf. kravene i Vandområdeplanerne.
  • Afklaring af kloakeringsprincipper i en række oplande.

  Spildevandsplan 2018-2022 viderefører desuden projekter, som er vedtaget i Spildevandsplan 2014-2017 eller i tillæg hertil, og som ikke er igangsat eller gennemført.

  Nedenstående kort viser Spildevandsplan 2018-22 grafisk. I kortet kan man se de forskellige kloakoplande i kommunen og kloakeringsprincippet for dem. Yderligere informationer om ledninger, bassiner, udløb og bygværker.

  Tryk på kortet for mere info