Gå til hovedindhold

Landbrug

For landbrug gælder nogenlunde de samme regler for afledning af spildevand som for virksomheder generelt.

Du skal være opmærksom på, at der er nogle typer spildevand, der under ingen omstændigheder må udledes til naturen.

Kloakarbejde skal udføres af autoriserede kloakmestre.

Indhold

  BYG OG MILJØ, PORTAL

  Regnvand

  Du skal søge om tilladelse til at udlede regn- og overfladevand fra tage, åbne pladser og andre befæstede arealer. Du skal i din ansøgning redegøre for de samlede afløbsforhold på hele ejendommen.

  Hvis du søger om udledning af regn- overfladevand til et vandløb, kan kommunen stille krav om forsinkelse i eksempelvis et bassin.

  Hvis du ønsker at udlede til et dræn, skal kommunen vide, hvor det løber hen, og om der er kapacitet i drænet til at tage imod vandmængderne. Du skal redegøre for, hvor drænet starter og ender, om det betjener flere lodsejere, hvilke dimensioner drænet eller det rørlagte vandløb har, og om der kan siges noget om faldet på drænet.

  Du skal søge om tilladelse til udledning af regnvand på selvbetjeningsportalen Byg & Miljø.

  Vaskepladser

  Vand fra en vaskeplads skalledes til en særlig beholder. Du kan derefter sprøjte vaskevandet ud på markerne som spildevand uden jordbrugsmæssig værdi, eller bringe det ud med en gyllebeholder. Du skal søge om tilladelse til etablering af vaskepladser og udsprøjtning af vaskevand på selvbetjeningsportalen Byg & Miljø.

  Gylle, ajle, ensilagesaft, møddingsvand og mælkerumsspildevand

  Du må under ingen omstændigheder udlede disse typer spildevand til vandløb eller ud på jorden, hvor det kan nedsive i større mængder. Det skal samles op i en beholder – evt. en gyllebeholder. Dette gælder også for pladsvand eller regnvand blandet med rester af disse typer spildevand.

  Pladsvand

  Du skal være opmærksom på hvilke typer spildevand, der løber på dine åbne pladser, og hvor det løber hen.

  Vand fra vaskepladser må ikke løbe sammen med regnvand, men skal løbe til sin egen beholder. Har du plansiloer til ensilage, skal du sikre, at vandet herfra løber til gyllebeholderen og ikke ud med regnvandet. Har du møddingspladser skal vand fra dem også løbe til gyllebeholderen – det må ikke løbe ud sammen med regnvandet.

  Husspildevand

  Afledning af husspildevand fra landbrug sker under samme forhold som for private i det åbne land. Vi henviser derfor til kommunens side om husspildevand udenfor kloakerede områder.