logo

Egen drikkevands-vandforsyning

Ejendomme med egen privat drikkevandsforsyning (boring eller brønd), skal alt afhængig af anvendelsen overholde og indrette sig efter regler fastsat i den gældende vandforsyningslov, drikkevandsbekendtgørelse, kommunens vandforsyningsplan og en gældende tilladelse.

Indhold

  Ny boring- eller brønd

  Det kræver altid tilladelse fra kommunen at etablere en ny drikkevandsboring- eller brønd. Læs mere om det på siden ”Indvinding af grundvand og overfladevand”.

  Når din ejendom tilsluttes anden vandforsyning

  Bliver din ejendom tilsluttet en anden vandforsyning, som eksempelvis et alment vandværk, skal den erstattede drikkevandsboring- eller brønd sløjfes af en autoriseret brøndborer. Læs mere om dette på siden ”Sløjfning af boring eller brønd”.

  Hvornår skal drikkevandet kontrolleres?

  Om der skal ske kontrol af ejendommens drikkevandsforsyning er afhængig af, hvilke aktiviteter drikkevandet bliver brugt til.

  Privat vandforsyning til kun én husstand
  Ingen krav til kontrol af drikkevand, der bliver brugt til almindelig privat husholdning i eget hjem. Aabenraa Kommune anbefaler dog, at alle med egen drikkevandsforsyning sikrer egen og gæsters sundhed ved regelmæssigt at kontrollere drikkevandet.

  Ejer af anlægget bør sikre kontrol af drikkevandet ved en forenklet kontrol med få års mellemrum. Modtager Aabenraa Kommune en analyse, der ikke kan overholde gældende grænseværdier, skal kommunen sikre, at drikkevandet på ejers regning bliver bragt i orden.

  Privat vandforsyning til 2-9 husstande (ikke-almen vandforsyning)
  Kontrol hvert femte år af drikkevand som i gennemsnit leverer mindre end 10 m³ vand pr. dag til mere end én husstand, og som ikke leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet.

  Ejer af anlægget skal sikre kontrol af drikkevandet ved en forenklet kontrol hvert femte år.

  Levering af mere end 10 m³ pr. dag
  Årlige analyser af drikkevand, hvis der leveres mere end 10 m³ pr. dag.

  Ejer af anlægget skal sikre kontrol af drikkevandet efter et kontrolprogram, der er godkendt af kommunen. Kontrolprogrammet skal indeholde en årlig analysepakke med få analyser (A-parametre) og en analysepakke med flere analyser for hvert 2. år (B-parametre).

  Fødevarevirksomhed, offentlige aktiviteter og kommercielle aktiviteter
  Årlige analyser af drikkevand, der leveres til fødevarevirksomhed, kommerciel eller offentlig aktivitet.

  Fødevarevirksomheder er landbrug og andre primærproducenter. Aabenraa Kommune mener, at en kommerciel og offentlig aktivitet er:

  1. Dagplejer
  2. Plejefamilier
  3. Lejeboliger
  4. Spise- og/eller overnatningssteder
  5. Skoler og sports/fritidsanlæg
  6. Salg af fødevarer
  7. Arbejdspladser med ansatte
  8. Fødevarevirksomheder

  Ejer af anlægget skal sikre kontrol af drikkevandet efter et kontrolprogram, der er godkendt af kommunen. Kontrolprogrammet skal indeholde en årlig analysepakke med få analyser (A-parametre) og en analysepakke med flere analyser for hvert 3. år (B-parametre).

  Dårlig drikkevandskvalitet

  Drikkevandets kvalitet skal overholde krav i gældende drikkevandsbekendtgørelse. Hvis drikkevandet ikke kan overholde gældende krav, skal vandforsyningen udbedres, og det skal ved en ny analyse dokumenteres, at drikkevandskvaliteten er bragt i orden.

  Bakterier i drikkevandet kan skyldes at der er utætheder et sted i drikkevandforsyningen. Bakterierne kan ofte fjernes ved at renovere og efterfølgende klore boringen, overbygningen og de øvrige installationer. At klore er ikke ligetil og heller ikke ufarligt. Vi anbefaler at få en sagkyndig til at ordne det.

  Hvis der er for meget nitrat eller sprøjtemidler i vandet, vil det sjældent hjælpe at få drikkevandsforsyningen renset eller renoveret. Den sikre løsning er her at blive tilsluttet et alment vandværk.

  Godkendte laboratorier

  Det er et akkrediteret (godkendt) laboratorie, der skal udtage og analysere drikkevandet. Aabenraa Kommune kender til følgende laboratorier:

  SYNLAB: 60 18 45 04
  AL-North ApS 78 77 54 50
  Analytech Miljølaboratorium: 98 19 39 00
  Eurofins:   70 22 42 66
  Højvang Laboratorier 58 24 24 58
  VBM Laboratoriet: 98 21 32 00

  Husk at oplyse laboratoriet om, at de også skal sende analyserapporten til Aabenraa Kommune.

  Ofte stillede spørgsmål

  Nej – Det skal en brøndborer med A bevis gøre, og det kræver en tilladelse fra kommunen.

  En forenklet kontrol omfatter udseende, lugt, bakterier, ledningsevne (indhold af salte), pH, nitrat og arsen.

  Et kontrolprogram beskriver de stoffer (parametre) drikkevandet skal analyseres for. Kommunen skal i en afgørelse fastlægge kontrolprogrammet, så vidt muligt efter indstilling fra vandforsyningen.

  Nej

  Et anlægsID er et unikt nummer som et vandforsyningsanlæg har fået tildelt fra Danmarks Nationale Boringsdatabase (JUPITER). Her går det også under navnet Jupiter ID. Til anlægget er boringer eller brønde tilknyttet.

  Et DGU nr. er et unikt nummer, som en boring eller en brønd får tildelt af Danmarks Nationale Boringsdatabase (JUPITER)