Gå til hovedindhold

Hegnsyn

Er du og din nabo uenige om f.eks. en fælles hæk, hegn eller plankeværk, så kan I kontakte Hegnssynet, der tager sig af hegnstvister mellem private grundejere.

Indhold

  Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, men der er undtagelser.

  I lokalplaner, tinglyste deklarationer og andre lokale regler, kan der være begrænsninger, som man skal overholde – også selvom man har lavet en anden aftale med sin nabo.

  Hegnet er en del af naboskabet – en fælles sag. Men hvis du ikke kan blive enig med din nabo, skal I bruge reglerne i Hegnsloven, eller du kan anmode Hegnsynet om, at hjælpe med en løsning.

  Typer af hegn

  Hegn kan være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn, en mur m.m. og kan opdeles i tre typer:

  • Fælleshegn – står i skellet mellem to grunde
  • Egne hegn – står på egen grund langs skellet i en afstand indtil 1,75 meter
  • Indre hegn – følger ikke skellinjen eller står mere end 1,75 meter fra skellet. Hegnsynet kan ikke behandle tvister om indre hegn, da de administreres af Byretten.

  Hegnsynet kan efter Hegnsloven behandle nabotvister om:

  • Fælleshegn
  • Egne hegn
  • Grene, der beskadiger hegn eller generer færdsel på naboejendommen
  • Grene, der er farlige for naboejendommen
  • Grene fra skove

  Tvivl om skel

  Hvis du er i tvivl om hvor skel er, skal du kontakte en landinspektør.

  Sådan anlægger du en sag

  Vælger du at anlægge sag, skal klagen være skriftlig og du kan bruge formularen; Anmodning om afholdelse af hegnssyn.

  Pris og betaling

  Et hegnssyn koster pr. 1. januar 2024 2.100 kr. plus eventuelle omkostninger til etablering af hegn m.m.
  Beløbet betales først, når sagen er behandlet og der er truffet en afgørelse. Omkostningerne til afholdelse af hegnsynsforretningen vil enten blive fordelt mellem klager og indklagede eller pålagt den part, der taber sagen. Udgiften afholdes uanset om der afsiges dom eller indgås forlig i sagen.

  En tvangsfuldbyrdelse koster pr. 1. januar 2024 1.200 kr.

  Jf. § 2, stk. 3 i Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven, har formanden ret til et vederlag på 700,00 kr. såfremt en hegnsag hæves, før der har været afholdt åstedsmøde.

  Hegnssynet i Aabenraa Kommune

  Hegnsynet modtager sekretærbistand fra Aabenraa Kommune. Opgaven varetages af Plan, Teknik & Miljø, Ledelsessekretariatet, hvorfor alle henvendelser vedrørende hegns tvister skal rettes hertil.

  Hegnssynet er udpeget af Byrådet og består af 3 medlemmer – heraf et bygningssagkyndigt og et plantesagkyndigt medlem.

  Hegnssynet fungerer uafhængigt af byrådet, og kommunen kan dermed ikke blande sig i hegnsynets sager.