Gå til hovedindhold

Støtte til nedrivning

Som borger i Aabenraa Kommune kan du søge om støtte til nedrivning af nedslidte og tomme bygninger beliggende i landdistrikterne.

Aabenraa Kommune vil gerne understøtte den positive udvikling i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land, ved at bidrage til at forfaldne og nedslidte bygninger som skæmmer lokalsamfundene kan fjernes.  

Nedenfor kan du læse mere om hvilke ejendomme som kan få støtte, ansøgningsfrister, prioritering af indkomne ansøgninger og krav til udbetaling mm. 

Spørgsmål om støtte

Der ydes støtte til:

- Nedrivning af private udlejningsboliger som er opført før 1960 og som er væsentligt nedslidte

- Nedrivning af Ejer- og Andelsboliger som er opført før 1960 og som er væsentligt nedslidte

- Nedrivning af private erhvervsbygninger, hvor erhvervet er nedlagt og som er væsentligt nedslidte

- Indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor der er givet støtte til nedrivning (Her indgåes der en dialog med forvaltningen).  

Det er et krav at nedrivningen er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Bygningen skal derfor være væsentligt nedslidt for at komme i betragtning.
Indkomne ansøgninger prioriteres ligeledes ud fra synlighed og beliggenhed. Læs mere om hvordan ansøgningerne prioriteres nedenfor. 

Der gives kun støtte til erhvervsbygninger, som har en synlig beliggenhed. Landbrugsbygninger i det åbne land, kan derfor ikke forvente at opnå støtte.  

Der ydes støtte til de samlede nedrivningsudgifter, herunder udgifter til nedrivning, miljøundersøgelser, nedrivningstilladelse mm. 

Udgifter som dækkes af anden støtte, forsikring, rabat eller lignende, kan ikke indgå i de støtteberettigede udgifter. Der er pligt til at oplyse herom.

Støtten gives som kontant tilskud. 

Der ydes som udgangspunkt støtte på op til 50% på de samlede udgifter til nedrivning, dog maks. 100.000 kr. inkl. moms pr. ansøgning. 

Er der tale om en grøn-nedrivning, hvor materialerne eller dele heraf genanvendes ydes der støtte på op til 60%, dog maks. 120.000 kr. inkl. moms pr. ansøgning.
For at komme i betragtning som grøn-nedrivning, er det et krav at ejer yder en ekstra indsats for at genbruge, mursten, tagsten eller vinduer i et nyt byggeri. På baggrund af en konkret stillingtagen, vurderer kommunen om der er tale om en grøn-nedrivning. 

Hvis der er tale om en grøn-nedrivning skal der ligeledes indsendes dokumentation på de genanvendte bygningsmaterialer, fx tilbud fra en køber eller andet. 

I sager hvor der efter nedrivningen indrettes et offentligt tilgængeligt byrum, kan der ydes støtte på op til 100 %. 
Kontakt evt. Plan & Udvikling på plan@aabenraa.dk for ydereligere dialog herom.  

Der er ansøgningsfrist den 1. september 2024.

I efteråret 2024 ved vi, om der kommer en ny ansøgningsrunde i 2025.

For at komme i betragtning til støtten skal ansøgningen være os i hænde senest den dato.

Du ansøger om støtte via linket her på siden, når puljen er åben. 
I forbindelse med ansøgningen skal du bruge:

To tilbud på nedbrydningen. Tilbuddene skal være sammenlignelige.
Oversigtskort over ejendommen som viser hvilken bygning der ønskes nedrevet
Evt. fotos af ejendommen

For at sikre at midlerne giver størst mulig gavn i lokalsamfundene, vil ansøgningerne blive prioriteret ud fra en samlet konkret vurdering inden for følgende kategorier:

- bygninger med en synlig beliggenhed (En synlig beliggenhed midt i en landsby vægter højere end en mindre synlig beliggenhed i det åbne land)
- bygninger beliggende inden for områdefornyelsesafgrænsninger (Områder hvor der er igangværende områdefornyelser eller hvor der planlægges en?)  
- nedrivninger hvor der efterfølgende indrettes et offentligt tilgængeligt byrum

Derudover vil der også blive lagt vægt på om en bygning ligger inden for et område med særlige landskabeligt værdier, kulturmiljøer, fredninger eller lignende. 

Der er således ikke tale om et først-til-mølle-princip, men i stedet en konkret vurdering af hvor nedrivningen giver det største lokale løft. 

Ansøgninger som ved 1. ansøgningsrunde ikke får tilsagn om støtte, vil automatisk gå videre til 2. ansøgningsrunde. Ved årsskiftet, startes derfor fra og der skal ansøges på ny.

 

Efter ansøgningsfristen vil kommunen besigtige ejendommen. Herefter vil de indkomne ansøgninger blive prioriteret, og der udarbejdes tilsagn mm. 
Nedrivningen må ikke igangsættes før der er givet tilsagn. I tilsagnet fastsættes frist for gennemførelse af arbejde og indsendelse af dokumentation for nedrivningen.
Overstiger støtten 100.000 kr. skal sagen godkendes politisk og der må derfor forventes en længere sagsbehandlingstid. 

Der må forventes en sagsbehandlingstid på op mod 1,5 måned efter ansøgningsfrist.

Ejeren skal selv stå for alt vedrørende nedrivningen. Ejeren skal også selv afholde samtlige udgifter, inkl. evt. udgifter til forundersøgelser, herunder analyser af miljøfarligt affald, nedrivningstilladelse mm. 

Ved afslutning skal der fremlægges dokumentation for afslutning af nedbrydningsarbejdet. Se nedestående punkt for krav til dokumentation. 

Tilskuddet udbetales kontant når nedbrydningsarbejdet er gennemført, alle udgifter er betalt og al dokumentation er indsendt og godkendt. 

Som dokumentation skal der ved afslutning indsendes:

  • Nedrivningsregnskab med regninger/kvitteringer for betalinger.
  • Kopi af nedrivningstilladelse og kvittering for færdigmelding af nedrivning.
  • Fotodokumentation af nuværende forhold og det færdige resultat.

Hvis der er tale om en grøn-nedrivning skal der ligeledes indsendes dokumentation på de genanvendte bygningsmaterialer. 

Kontaktpersoner

Uwe Hinrichsen
Bygningskonstruktør

uhi@aabenraa.dk 
tlf. 7376 7630