Gå til hovedindhold

Forsøgsordning for frie bymidter

Rødekro bymidte er udpeget til at være med i Forsøgsordning for frie bymidter, og får i den forbindelse mulighed for at afvige gældende lovgivning for at skabe liv i bymidten. Som en del af forsøgsordningen skal der etableres en velfærdsfunktion og et byudviklingsprojekt, der i Rødekro bliver etablering af et bibliotek og kulturhus centralt i bymidten og en omdannelse af den midterste del af Hærvejen i tråd med oplægget i Helhedsplan for Rødekro bymidte .

Indhold

  I efteråret 2022 blev Rødekro, som en af 14 byer, udvalgt til at deltage i Forsøgsordning for frie bymidter, og indsendte i maj 2023 en kvalificeret ansøgning.

  Forsøgsordningen er en del af en række indsatser, der skal skabe mere liv i bymidter og landdistrikter, og er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Projekter, der bliver udpeget til forsøgsordningen, får mulighed for i den femårige forsøgsperiode at dispensere fra gældende lovgivning, eksempelvis Kommunalfuldmagten og Planloven. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig desuden til, i samarbejde med lokale aktører, at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

  Forsøgsordningen har overordnet to spor; et byudviklingsprojekt med omdannelse af bymidten og etablering af en velfærdsfunktion. Byudviklingssporet tager afsæt i Helhedsplan for Rødekro bymidte, der blev udarbejdet som en del af projektet Partnerskab for levende bymidter, som blev afsluttet ved udgangen af 2022. Siden planens vedtagelse er der arbejdet med udpegning og kvalificering af helhedsplanens delprojekter med henblik på fastlæggelse af ansøgningens byudviklingsprojekt.

  Spor 1 - Byudvikling

  Byudviklingsprojekt, der arbejdes videre med i forbindelse med forsøgsordningen, er omdannelsen af den centrale del af Hærvejen, som skitseret i helhedsplanen for Rødekro bymidte. Ambitionsniveauet er som udgangspunkt, at den fulde omdannelse gennemføres. Det omfatter blandt andet etablering af cykelsti, nye fortovsarealer og plantebede på strækningen. Hærvejen er udvalgt som fokusområde med ønske om at fremme Rødekros nye identitet som ”den grønne stationsby”, samtidig med at der er synergi mellem etableringen af Hærvejsparken og omdannelsen af selve Hærvejen. Samtidig vil en omdannelse af Hærvejen være til glæde for både beboere og besøgende i byen samt for Hærvejsturister på vandre- eller cykeltur gennem landet.

  Som beskrevet giver deltagelse i Forsøgsordningen for frie bymidter mulighed for at afvige fra gældende lovgivning eller mulighed for at få indført ny lovgivning, der gør det muligt at realisere projektet. I forhold til byudviklingsprojektet er det ønsket at afvige fra færdselsloven og skovloven.

  Spor 2 - Velfærdsfunktion

  Det primære fokus i forhold til velfærdsfunktionen er at skabe rammerne for et nyt bibliotek og kulturhus, hvor kommercielle og offentlige funktioner i større grad kan være fælles om faciliteter. Med den rette placering og indhold kan huset være med til at understøtte Rødekro som en attraktiv destination på Hærvejen. Ved at etablere lokaler og funktioner, der både har en offentlig funktion, men også kan lejes af privatpersoner og virksomheder, er det muligt i større omfang end ved separate bygninger og funktioner at generere liv og aktiviteter også på forskellige tidspunkter af dagen og ugen.

  Det kræver dog en lovændring i form af en dispensation fra gældende lovgivning eller en særlov for at projektet kan realiseres, hvilket er muligt gennem forsøgsordningen. I forhold til etablering af velfærdsfunktion er det ønsket at afvige fra kommunalfuldmagten samt eventuelt erhvervslejeloven.

  I oktober 2023 meddelte Plan & Landdistriktsstyrelsen under Kirkeministeriet, at alle 14 byer er blevet udpeget til at indgå i forsøgsordningen, herunder Rødekro. Dette betyder, at det i Rødekro bymidte vil blive muligt at indføre påbudt 30 km/t i bymidten, fjerne fredsskov langs banetraceet samt at dispensere fra kommunalfuldmagten, således der kan planlægges for overskudskapacitet og udlejning til ikke folkeoplysende foreninger.

  Det forventes at der afholdes et møde med Plan & Landdistriktsstyrelsen i starten af december 2023, hvorefter der kan udarbejdes en tids- og procesplan for projektet.