Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde

Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde blev godkendt af byrådet i oktober 2021. I helhedsplanen er der blandt andet fokus på den grønne og digitale omstilling samt de fysiske vækstmuligheder vest for E45.

Indhold

  Baggrund

  I 2013 blev der udarbejdet en helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, som et højt prioriteret vækstprojekt under Vækstplan 2.0. Helhedsplanen har i den mellemliggende periode været et godt styringsredskab for prioritering af indsatser og budgetmidler i forhold til at styrke rammebetingelser og konkurrenceevne i tæt dialog med branchen.

  Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø foretog i 2020 en opfølgning på indsatserne i helhedsplanen, hvor konklusionen overordnet set var, at mange mål var nået og at der var behov for at forny og gentænke helhedsplanen og arbejdet med en ny version af helhedsplanen gik i gang.

  På den baggrund blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø med det formål at udarbejde et nyt forslag til helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde.

  Formål

  Formålet med helhedsplanen er at fastholde og forny det fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen, som indtager en meget væsentlig styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil. Samtidig er det formålet udadtil at fortsætte og udvikle markedsføringen via Gate Denmark platformen, at signalere investeringssikkerhed og tilvejebringe et opdateret grundlag for det fortsatte arbejde med at tiltrække nye investeringer.

  Nyt fokus

  På nogle områder er der markant ændret fokus i version 2.0 af helhedsplanen på grund af udvikling og ændrede rammebetingelser, hvor den grønne og digitale omstilling og de fysiske vækstmuligheder vest for E45 er de væsentligste.

  Processen

  I efteråret 2020, hvor arbejdet med den nye helhedsplan begyndte, blev der indhentet opdateret vidensgrundlag om branchens udfordringer og potentiale fra ITD, Danske Erhverv og PTC´s samarbejdspartnere. Dette blev brugt som basis for at sætte relevant fokus i planen i forhold til virksomhedernes behov. Der blev samtidig arbejdet med at identificere de vigtigste planlægningsmæssige og infrastrukturelle udfordringer.

  Padborg Transportcenters bestyrelse blev inddraget i udviklingen af helhedsplanen i foråret 2021, hvor helhedsplanen blev drøftet på et bestyrelsesmøde, og den 3. juni 2021 blev der holdt et dialogmøde mellem Padborg Transportcenters bestyrelse og Vækstudvalget for Land og By.

  Helhedsplanen blev godkendt af byrådet den 27. oktober 2021.

  Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde er en vision, der anviser retningen for den fremtidige udvikling. I den sammenhæng er det vigtigt at slå fast, at helhedsplanen ikke er en juridisk bindende aftale eller giver en økonomisk garanti for, at alle de foreslåede tiltag og funktioner realiseres.

  Se helhedsplanen ved at klikke her

  Fakta om Padborg Erhvervsområde

  • 500 ha erhvervsarealer
  • 90 ha ledige erhvervsarealer vest for motorvejen
  • 65 ha perspektivområde ved Fårhus
  • 200 virksomheder i Padborg Erhvervsområde
  • 2000 ansatte i Padborg Erhvervsområde
  • 3800 ansatte i transportbranchen indenfor kommunegrænsen, der både tæller logistik, transport og værksteder
  • 3000 lastbiler har ærinde i Erhvervsområdet dagligt
  • 6000 lastbiler krydser den dansk-tyske grænse dagligt

  Ofte stillede spørgsmål

  En helhedsplan er en plan, der på et overordnet niveau fastlægger vejstruktur, grøn struktur, arkitektur og udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område.

  Den mest anvendte brug er som betegnelse for en overordnet fysisk plan for et område, men en helhedsplan kan også behandle både fysiske, sociale og kulturelle aspekter og hermed være en plan, der går på tværs af en traditionel sektoropdeling.

  En helhedsplan følges af et tillæg til kommuneplanen, hvis der ændres på kommuneplanens bestemmelser om anvendelse og udnyttelsesgrader. En helhedsplan følges som regel op af en eller flere lokalplaner, som muliggør nyt byggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri.