Gå til hovedindhold

logo

Miljøvurdering af konkret projekt

Projekter der kan påvirke miljøet væsentligt skal miljøvurderes. Ofte foretages en forudgående screening for at fastslå om dette er tilfældet.

Indhold

  BYG OG MILJØ, PORTAL

  Inden du som bygherre går i gang med et projekt, skal det undersøges om der skal foretages en miljøvurdering (tidligere benævnt VVM-redegørelse) af projektet.

  Formålet med miljøvurderingen er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger og give et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger. Miljøvurderinger bidrager til, at der træffes oplyste og miljømæssigt bedre beslutninger. Et væsentligt led i processen er inddragelse af offentligheden, inden den endelige beslutning træffes.

  I miljøvurderinger arbejder man med et bredt miljøbegreb. Det betyder, at der ud over de traditionelle forureningsparametre også indgår en vurdering af påvirkningerne af befolkning og menneskers sundhed, biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet og fugledirektivet, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskabet, og samspillet mellem faktorerne.

  Screening af projekter
  Projekter, der er oplistet på Miljøvurderingslovens bilag 2, skal screenes for at afklare, om projektet kan have væsentlige påvirkninger på miljøet. Projekter på bilag 2 må ikke påbegyndes, før bygherre har modtaget en skriftlig afgørelse om, at projektet ikke antages at få væsentlige virkninger på miljøet.

  Hvis screeningen viser, at projektet kan få væsentlige indvirkninger på miljøet, afgør kommunen, at der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering.

  Ansøgningsskema findes under ”Publikationer” i højre bjælke. Du ansøger ved at fremsende et udfyldt og underskrevet skema til byg@aabenraa.dk. Miljøgodkendelsespligtige virksomheder skal dog anvende www.bygogmiljoe.dk til at fremsende ansøgning om screening.

  Miljøkonsekvensvurdering
  Projekter, der er oplistet på Miljøvurderingslovens bilag 1, samt alle anlægstyper som er omfattet af bilag 2, og som er vurderet til at have en væsentlig virkning på miljøet i forbindelse med en screening, skal miljøkonsekvensvurderes.

  Bygherre skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som beskriver projektet og dets miljøkonsekvenser. Miljøvurderingen skal give grundlag for en offentlig debat og for en politisk beslutning om projektet. Miljøkonsekvensrapporten offentliggøres sammen med et udkast til en §25-tilladelse, som fastlægger vilkår for gennemførelse af projektet.

  Du kan finde høringer for aktuelle miljøvurderinger og nye meddelte screeningsafgørelser ved at følge de to links øverst i højre bjælke.