Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Afbrænding

Det er ikke tilladt at afbrænde affald som træpaller, nedbrydningstræ, behandlet træ, reklamer, pap eller andet forbrændingsegnet affald, hverken i det fri, i brændeovnen, fyringsanlægget eller lignende.

Indhold

  Afbrænding af affald

  Afbrænding af affald er kun tilladt på anlæg som er godkendte til afbrænding af affald.
  Affald skal sorteres og afleveres til godkendte affaldsmodtagere.

  Afbrænding af haveaffald

  Det er generelt ikke tilladt for virksomheder og landbrug at afbrænde haveaffald. Det skal i stedet afleveres til godkendte modtagere eller komposteres på egen matrikel.
  I følgende tilfælde er det dog tilladt af afbrænde haveaffald:
  Det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.
  Det er tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.
  Det er i næsten alle tilfælde forbudt at afbrænde halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

  Følgende er dog tilladt:

  • Ukrudtsbekæmpelse med eksempelvis gasbrænder.
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
  • Afbrænding af halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
  • Afbrænding af mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
  • Afbrænding af våde halmballer. Dette kræver forudgående orientering af kommunen
  • Afbrænding af halm eller lignende dele af landsbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer på Barsø, da dette ikke er en land- eller brofast ø.

  Røgen må ikke genere naboerne

  Afbrændingen må ikke være til væsentlig gene for omgivelserne. Hvis din afbrænding oser meget og generer omgivelserne skal du slukke ilden. Er du selv væsentligt generet af din nabos afbrænding opfordrer vi dig, til at tage kontakt til naboen og gøre opmærksom på at røgen generer. Du kan selvfølgelig også kontakte kommunen hvis du føler dig generet af røgen.


  Hvis afbrændingen går galt

  Hvis det går galt og ilden løber fra dig, skal du straks ringe 112 og oplyse:

  • Hvor og hvad der brænder
  • Om der er tilskadekomne
  • Dit navn og det telefonnummer, du ringer fra


  Der gælder andre regler for afbrænding af affald for private borgere i Aabenraa Kommune, det kan du læse mere om her