Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Handleplan

Både klimatilpasningsplan og Risikostyringsplan forudsætter at der udarbejdes handleplaner. Enten konkrete eller skitseringer.

Indhold

  I forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er der udarbejdet en række projektforslag som er samlet i en handleplan (klimatilpasningsplanens bilag 1)

  Handleplaner skal imødegå det trusselsbillede, der er opstillet.

  For Aabenraa by’s område er vurderingen, at den største risiko er havvandsindtrængning fra højvande. Derefter risici fra oversvømmelse fra bagvand i Mølleåssystemet og andre vandløbssystemer samt fra regnvands – og fælles kloakledninger. Læs også mere i Arbejdsnotat af 19. april 2012.

  For kommunens øvrige områder er der et andet risikobillede. Det kan være oversvømmelser fra vandløb, som f. eks i Bovrup by eller nedbør (overfladevand), grundvand mv. som f. eks i Rødekro By.

  Siden 2009 har forvaltningen arbejdet med klimaspørgsmålet indenfor underemnet ”vand”. Arbejdet begyndte i forbindelse med nogle oversvømmelser omkring Brundlundskolen og fritidsklubben. Der blev dengang besluttet af lave en screening af hele kommunen omkring oversvømmelser i forbindelse med 1) lavninger i terræn (”Blue Spots”) og strømningsretninger 2) havvand på land og 3) stigende grundvand. Der blev opstillet en detaljeret analyse og model for Aabenraa by indenfor Mølleåens opland.

  Arbejdet blev afsluttet med to rapporter og en række kort samt et opsamlingsnotat, hvori forvaltningen skitserende nogle hovedtendenser, 8 forslag til politikker, samt 12 projektforslag. Et af projekterne er ombygning af øvre Slotsmølledam, som gennemføres sommeren 2013. Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem Staten og KL, samt ny lovgivning, skulle kommunen inden udgangen af 2013, have udarbejdet et forslag til en klimatilpasningsplan for at imødegå oversvømmelser. Kommunes klimatilpasningsplan blev vedtaget endeligt oktober 2014.