Gå til hovedindhold

Hvad er en lokalplan

En lokalplan, er det, der tidligere hed en byplanvedtægt. Det er en detaljeret plan med juridisk bindende bestemmelser for et afgrænset geografisk område i kommunen. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold.

Indhold

  Lokalplanarbejdet i Aabenraa Kommune varetages af Plan & Udvikling under Plan, Teknik & Miljø.

  Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område. En lokalplan kan således bl.a. bestemme: hvordan lokalplanområdet må anvendes, valg af materialer og udseende, placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer. Lokalplaner har derudover til formål at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

  Lokalplanens indhold

  En lokalplan består af fire dele, en redegørelse, planbestemmelser, kortbilag samt lokalplanens retsvirkninger.

  Redegørelsen

  I redegørelsen beskrives baggrunden og formålet med lokalplanen, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

  Planbestemmelser

  I denne del af lokalplanen findes de juridisk bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse og udformning.

  Kortbilag

  Til en lokalplan hører en række kortbilag; et matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel og et araelanvendelseskort, som viser, hvordan området er disponeret. Anevendelseskortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Endeligt kan en lokalplan også indeholde en illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen.

  Retsvirkninger

  Lokalplanens retsvirkninger omhandler hvilke retsvirkninger et lokalplanforslag har og hvad der vil gælde, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

  En lokalplan laves når…

  Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Byrådet er ligeledes forpligtiget til at lave en lokalplan når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når det ønskes at overføre arealer fra landzone til byzone. Desuden har Byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.