Gå til hovedindhold

logo

Terræn og overfladevand

Når der kommer store mængder regn, har terrænet på din grund stor indflydelse på, hvor meget vand der afledes til omgivelserne. Det handler både om, hvor store arealer der er belægning på, og hvor skrånende din grund er.

Indhold

  Overfladevand

  Overfladevand skal som udgangspunkt nedsives på egen grund eller bortledes til regnvandsledning. Overfladevand må ikke ledes til vej, sti eller nabogrunde og på den måde genere andre. Du skal søge om tilladelse til at udlede regn- og overfladevand fra tage, åbne pladser og andre befæstede arealer. Læs mere om reglerne her.

  Regulering af terræn

  Det kan være nødvendigt at regulere terrænet på en grund for at opnå hensigtsmæssige adgangsforhold og opholdsarealer. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at tage hensyn til omgivelserne.

  Ifølge byggelovens § 12 må terrænregulering ikke være til ulempe for de omkringliggende grunde. Derudover kan der være fastsat regler for terrænregulering i en lokalplan eller et tinglyst dokument, som gælder for din ejendom.

  Hvis din ejendom kun er omfattet af byggeloven, bør terrænreguleringer og støttemure holdes mindst en ½ meter fra skel og maksimalt have en hældning på 1:3 – det vil sige at en højdeforskel på én meter udlignes over en strækning på 3 meter.

  Læs mere på hjemmesiden bolius.dk om terrænregulering og højdeforskelle.

  Hvis du skal udføre regulering tæt på skel, skal du orientere naboen mindst 14 dage inden du påbegynder arbejdet.

  Godkendelse af terrænregulering

  Det er dit ansvar at reglerne overholdes. Du skal dog være opmærksom på, at det kan fremgå af en lokalplan, at terrænreguleringen skal godkendes af byrådet. I så fald skal du sende en ansøgning til byggemyndigheden.

  Hvis en udført terrænregulering giver anledning til klager, skal byggemyndigheden vurdere forholdene. Vurderingen omfatter blandt andet indbliksgener, risiko for jordskred og tilførsel af overfladevand. Der foretages en konkret vurdering i den enkelte sag.

  Terræn og bygningshøjde

  Bygningers højde måles lodret fra naturligt terræn. Hvis der er terrænforskelle, bliver der fastsat et eller flere niveauplaner i byggetilladelsen.

  Niveauplanet fastsættes som en kote, hvorfra bygningens højde måles. Niveauplaner skal tage hensyn til bebyggelsesmuligheder og adgangsforhold på grunden samt terrænforhold og bebyggelse på de tilstødende grunde.