Gå til hovedindhold

Støtte til istandsættelse

Aabenraa Kommune logo

Støtte til istandsættelse

Skal din gamle bolig have nyt tag, nye vinduer eller skal facaden sættes i stand med respekt for stilen? Bygningsforbedringsudvalget kan yde økonomisk støtte til udvendig istandsættelse af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960, samt forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.

I Aabenraa Kommune findes en lang række fredede og bevaringsværdige bygninger, som alle er en del af vores fælles kulturarv og som vi bør værne om. Bygningsforbedringsudvalget er nedsat til at understøtte dette bevaringsarbejde. Et af målene med Bygningsforbedringsudvalgets arbejde er at tilskynde ejere af bevaringsværdige bygninger, til at istandsætte deres bygninger med materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige karakter.

Nedenfor kan du læse mere om hvem der kan tildeles støtte, til hvilke projekter der kan søges om støtte til og ansøgningsfrist mm.
Du ansøger om støtte via den grønne boks.

 • Ejer- og andelsboliger der er opført før 1960, som er væsentligt nedslidt og som bebos af ejeren.
 • Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter under 4.000 indbyggere.

  For at komme i betragtning til støtte skal bygningen have en bevaringsværdi på 1-4, eller være omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan, byplanvedtægt eller § 22 tinglysning. 

  De bevaringsværdige bygninger i Aabenraa Kommune er vurderet ud fra registreringssystemet SAVE. Ikke alle området i kommunen er blevet vurderede. Hvis en bygning ikke er SAVE-registreret, kan der søges om støtte, såfremt bygningen vurderes at have en bevaringsværdi på 1-4. For at se om din bygning er bevaringsværdig, kan du gå ind på databasen for fredede- og bevaringsværdige bygninger eller du kan henvende dit til forvaltningen.

Tilskud kan ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm, som f.eks.

 • Tage herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys (der ydes ikke støtte til etablering af nye ovenlysvinduer).
 • Ydermure herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer.
 • Vinduer herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer (der ydes kun støtte til vinduer af træ).
 • Døre og porte.
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.
 • Fundamenter herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp, indgangspartier, herunder udvendige trapper

Istandsættelsen skal fastholde eller højne bevaringsværdien.

Der kan helt konkret ydes støtte til ombygningsarbejder på klimaskærmen, f.eks. til udskiftning, fornyelse eller reetablering af originale bygningsdele. Tilskuddet gives til håndværker udgifter, materialer mm. Der ydes ikke støtte til nedtagning, bortskaffelse af affald og stillads. 

Arbejdet må IKKE være igangsat før der er givet tilsagn om støtte. 

Hvis håndværkerudgifterne er over 3 millioner kroner eksklusiv moms skal der som udgangspunkt afholdes licitation. Hvis de derimod er under 3 millioner kroner, kan der i stedet indhentes tilbud.   

Du ansøger om støtte via den grønne boks ovenfor.
I forbindelse med ansøgningen skal du bruge:

 • 2 tilbud fra håndværkere på det samme arbejde. Tilbuddene skal være sammenlignelige.
 • Udgifter til stillads/lift, nedtagning og bortskaffelse af affald er ikke støtteberettigede, og skal derfor fremgå særskilt i tilbuddet. 
 • Du kan med fordel vedhæfte en projektbeskrivelse med oplysninger om arbejdets udførelse, materialevalg og metoder samt evt. beskrivelse af tidligere og fremtidige planer for istandsættelsen.

 

Bygningsforbedringsudvalget afholder i 2024 møder på følgende dage:

 • 29. februar (ansøgningsfrist 29. januar)
 • 6. juni (ansøgningsfrist 1. maj)
 • 29. august (ansøgningsfrist 5. august)
 • 28. november (ansøgningsfrist 1. november)

Materialet skal være modtaget i Plan & Udvikling ved ansøgningsfrist, for at kunne komme i betragtning til støtte.

 

Støtten gives som et kontant tilskud. Det er udvalget som fastsætter tilskuddets størrelse i den enkelte sag. 

Til fredede og bevaringsværdige boliger med bevaringsværdi 1-4, kan tilskuddet højst udgøre 3/4 af de støtteberettigede udgifter.
Til forsamlingshuse kan der i særlige tilfælde ydes støtte til samtlige støtteberettigede udgifter. 

Der ydes ikke støtte på under 10.000 kr. 

Ydes der støtte over 50.000 kr. tinglyser Aabenraa Kommune en deklaration på ejendommen om hel eller delvis tilbagebetaling af støtten, hvis ejendommen
inden for en periode på 5 år sælges til en højere pris, end den ved tilsagnet beregnede handelspris med tillæg af prisudviklingen og ydereligere forbedringsarbejder.
Dette gælder ikke ved overdragelse til ægtefælle, medejer eller livsarving. Efter 5 år kan deklarationen aflyses.

Ansøgningen bliver fulgt op af en besigtigelse af ejendommen.
Med baggrund i ansøgningen og fotos fra besigtigelsen træffer Bygningsforbedringsudvalget beslutning om der skal gives støtte til projektet og om tilskuddets størrelse. Udvalget stiller arkitektoniske krav til udførelsen og fastsætter en frist for afslutning.

Inden for den fastsatte frist indsender ejer regnskab og dokumentation for at arbejdet er betalt. Herefter vil arbejdet blive besigtiget og regnskabet godkendt. Såfremt der gives støtte på over 50.000 kr. vil der afslutningsvis tinglyses en deklaration om tilbagebetaling på ejendommen. Herefter udbetales tilskuddet til ejeren.

Ejer man en bevaringsværdig bygning i Gl. Aabenraa Kommune kan man søge om støtte hos Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond.

Ejer man en bevaringsværdig bygning på Løjt Land kan man også søge støtte hos Fonden for bevarelse af gamle huse på Løjt Land. 

Opnås der støtte til projektet fra anden side fratrækkes de de støtteberettigede udgifter. 

Her kan du se, hvad der gives støtte til: Vinduer og døre, facader, karnapper, tage, kviste, indgangspartier og fundamenter

Kontaktperson

Frederikke Skovbo Winther
Bevaringsarkitekt

fsw@aabenraa.dk 
tlf. 2033 7276