Gå til hovedindhold

Nedrivningsanmeldelser

Er du ejer af en bygning, der er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan, lokalplan eller byplanvedtægt, skal du være opmærksom på, at bygningen er omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Indhold

  Der er blandt andet krav om høring i 4-6 uger, hvis du ønsker bygningen nedrevet. Senest 14 dage efter høringens afslutning skal kommunalbestyrelsen meddele ejer, om der gives tilladelse til nedrivning eller nedlægges et forbud mod nedrivningen.

  Nedenfor kan du læse mere om lovgivningen i forbindelse med en nedrivningsanmodning.

  Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18

  En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

  Planloven § 14

  Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retsligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år.

  Kommunen har efter nedlæggelse af nedrivningsforbud 1 år til at udarbejde et lokalplanforslag, der hindrer nedrivning af ejendommen.

  Ansøgning

  Du skal ansøge kommunen om tilladelse til nedrivning gennem bygogmiljoe.dk. Du bør i ansøgningen begrunde hvorfor bygningen ikke kan bevares og hvad der er efterfølgende er planer for.