Gå til hovedindhold

Økonomisk friplads og søskenderabat

På denne side kan de læse om reglerne for fripladstilskud og søskenderabat

Indhold

  Økonomisk friplads og søskenderabat

  Økonomisk fripladstilskud

  Du har på Digital Pladsanvisning mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn passes i kommunal eller selvejende vuggestue, dagpleje, børnehave eller SFO.

  Du kan desuden søge om økonomisk fripladstilskud til private daginstitutioner og SFO'er, men ikke til private børnepassere.

  Hvis din husstands samlede indkomst før skat er under et vist beløb, kan du søge om tilskud til betaling af kommunal børnepasning. Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7 .000 kr. for hvert barn ud over det første. For enlige forsørgere forhøjes indkomstgrænsen.

  Fripladsgrænser - Husstandsindkomst
  2022: Kr. 187.901 - 583.700
  2023: Kr. 193.501 - 601.200
  2024: kr. 200.301 - 622.200

  Fradrag for enlige 
  2022: Kr. 65.747
  2023: Kr. 67.719
  2024: kr. 70.089

  Du beregner din årsindkomst ved at fratrække ATP og AM-bidrag fra din bruttoløn (løn før skat er trukket fra). Derefter ganger du med antal udbetalinger, indtil du får en årsløn. Er du månedslønnet, skal du eksempelvis gange med 12.


  Eksempel: Tjener du 28.000 kr. før skat (bruttoindkomst) om måneden og betaler 3.100 kr. i ATP og AM-bidrag (kig på din lønseddel), ser regnestykket således ud: 24.900 kr. x 12 måneder = 298.800 kr.


  Hvis din indkomst svinger fra måned til måned, skal du forsøge at fastsætte en gennemsnitlig månedsløn og så gange den med 12 for at danne en årsindkomst.
  Fripladstilskuddet beregnes ud fra dette beløb og din eventuelle samlevers årsindkomst - altså den samlede husstandsindkomst.


  Er du ikke månedslønnet - se under punktet "Løbende udbetalinger".

  Du kan ikke få økonomisk fripladstilskud til pasning ved private børnepassere jf. kap. 19 i vejledning om Dagtilbud pkt. 757

  Du kan søge om tilskud til den private børnepassers løn, men tilskuddet har intet med din indtægt og økonomiske friplads at gøre.

  Det er dit eget ansvar at holde øje med, at din beregnede årsindkomst hele tiden er opdateret. Du har pligt til at registrere eventuelle ændringer i din indkomst - det gør du ved at lave en ny ansøgning om økonomisk friplads på Digital Pladsanvisning. 

  Du har ligeledes pligt til at oplyse, hvis du bliver samboende eller gift -dette kan du også gøre ved at stoppe din økonomiske friplads eller lave en ny ansøgning om økonomisk friplads på Digital Pladsanvisning.

  Hvis din husstands samlede indkomst eller familieforhold medfører, at du ikke længere er berettiget til fripladstilskud til pasning, kan du på Digital Pladsanvisning stoppe fripladstilskuddet.

  Du kan søge økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning, når du har accepteret pladstilbuddet til dagpleje eller institution og barnet dermed er indmeldt. Skal dit barn i SFO, kan du søge økonomisk fripladstilskud 2-3 arbejdsdage efter, at du har skrevet dit barn op på Digital Pladsanvisning.

  Nogle ansøgninger behandles automatisk, og du vil modtage en bevillingsskrivelse umiddelbart efter, at du har sendt ansøgningen. Andre ansøgninger sender systemet videre til manuel behandling, hvor vi løbende behandler dem.


  Såfremt ansøgningen er modtaget efter der har været deadline til systemets behandling af næstkommende måneds regning, vil den næste regning du modtager ikke indeholde det økonomiske fripladstilskud. Dette reguleres i den næstkommende regning.

  Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud. Hvis du har to børn indskrevet i et kommunalt dagtilbud, betales der halv pris på den billigste plads.

   

  Den 1. januar 2016 blev reglerne for tildeling af økonomisk fripladstilskud ændret. De nye regler gælder både for nyansøgninger og for dig, der allerede modtager fripladstilskud.

  Herunder kan du læse om reglerne, samt hvilken betydning, de får for dig.

  Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning. Når du bevilges økonomisk fripladstilskud, er der tale om en foreløbig bevilling baseret på de oplysninger, du selv har angivet. Fripladsen beregnes ud fra månedsindkomst. Disse oplysninger bliver løbende holdt op mod SKAT's indkomstoplysninger. Såfremt din indkomst ændres, skal der foretages en ny beregning -se under "Genberegning -ændring i oplyst indkomst" . 

  Såfremt der er en ændring i din husstandsindkomst på mere end ca. 1.537 kr. på månedsbasis, skal kommunen genberegne dit fripladstilskud. Dine indkomstoplysninger
  trækkes fra SKAT og bliver sammenholdt med de oplysninger, som vi har registreret. Forud for genberegningen vil du modtage et brev med oplysning om den nye beregning.

  Der bliver foretaget genberegning, uanset om din indkomst er steget eller faldet. Hvis genberegningen medfører, at dit fripladstilskud falder, vil en eventuel regulering blive opkrævet ca. 2 måneder efter. Hvis tilskuddet stiger, vil en efterregulering blive fratrukket betalingen 2 måneder efter.


  Såfremt indkomstændringen ligger indenfor +/-5 % på fripladsskalaen, vil disse reguleringer beregnes i forbindelse med årsreguleringen.

  Den genberegnede indkomst bliver ikke lagret i vores system og gælder derfor kun for den måned, hvor der er sket genberegning. Hvis den nye indkomst er varig, skal du lave en ny ansøgning om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning, med oplysning om den ændrede indkomst. Ellers vil vores system lave en genberegning af dit fripladstilskud hver måned.

  Hvis der sker ændringer i din husstand, skal du huske, at lave en ny ansøgning om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning. Såfremt du bliver enlig forsøger, og derved får en lavere husstandsindkomst, vil ændringen gælde fra den førstkommende måned efter, at vi har modtaget ansøgningen.

  Hvis du bliver samboende, og dermed ikke længere er enlig forsørger, vil en omberegning af din friplads gælde fra den førstkommende måned efter, at du ikke længere er enlig .

  Din indkomst opgøres som en månedlig indkomst. Det er din bruttoindkomst fratrukket ATP og AM-bidrag. Indkomst, der ikke udbetales pr. måned, skal omberegnes, så man finder den gennemsnitlige udbetaling pr. måned.

  Det betyder, at hvis du for eksempel modtager dagpenge på ugebasis, så skal din ugentlige indkomst ganges med 52 og deles med 12.

  Hvis du er 14-dags lønnet ganges din løn med 26 og deles med 12 .

  Indkomster fordeles normalt ud på den periode, som de vedrører. Der kan her være tale om for eksempel aktieindkomst, renteindtægter eller indkomst for selvstændig virksomhed. En indkomst, der udbetales årligt, men som er optjent i løbet af året, vil normalt skulle deles med 12, når man opgør indkomsten. Såfremt du søger eller ændrer friplads på Digital Pladsanvisning, skal du indberette sådanne indkomster som det årlige beløb. Systemet vil så selv dele beløbet med 12, når indkomsten opgøres.

  Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de bliver udbetalt. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres økonomiske fripladstilskud for april måned. Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt.

  Hvis der sker en regulering som følge af en genberegning vil for meget eller for lidt udbetalt tilskud blive opkrævet eller udbetalt direkte fra kommunen til dig og ikke gennem institutionen som normalt.

  Som selvstændig, skal du sætte flueben i kassen med selvstændig, når du søger økonomisk fripladstilskud. Du skal som hidtil angive din forventede indkomst. Den vil så i forbindelse med årsreguleringen blive holdt op imod din årsopgørelse, når den dannes det efterfølgende år. Der foretages altså ingen månedlig genberegning for selvstændige. 

  Har du brug for at få passet dit barn i en anden kommune, end den du bor i, kan det lade sig gøre, hvis denne kommune optager børn fra andre kommuner.
  Du har også ret til at beholde dit barns nuværende plads, selvom I flytter til en anden kommune.

  Hvis dit barn passes i en anden kommune, end der hvor det bor, så er det altid bopælskommunen, der opkræver betaling for pladsen.

  Hvis du ønsker at søge om fripladstilskud, skal du også gøre det i din bopælskommune.

  Er du grænsegænger, anses arbejdspladskommunen for at være bopælskommune.

  Hvis dit barn har en plads uden for Aabenraa Kommune, udgør din betaling forskellen mellem tilskuddet fra Aabenraa Kommune og bruttodriftsudgiften for det benyttede dagtilbud.

  Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommunen er højere end i Aabenraa Kommune, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Aabenraa Kommune.

  I de tilfælde, hvor dagtilbuddet i den anden kommune er billigere end i Aabenraa Kommune, vil den andel, som Aabenraa giver, være på 75 % af den anden kommunes bruttodriftsudgift.

  Du kan godt søge om fripladstilskud til en plads uden for Aabenraa Kommune. Her skal du dog være opmærksom på, at der kun gives friplads i forhold til den egenbetaling, der er i Aabenraa Kommune. Dvs. at hvis din egenbetaling er højere end hvis du havde valgt pasning i Aabenraa Kommune, så vil du kun få fripladstilskud som hvis du havde en plads i Aabenraa.