Gå til hovedindhold

Social- og Seniorudvalgets opgaver

Social- og Seniorudvalget beskæftiger sig med opgaver på social- og seniorområdet.

Indhold

  Social- og Seniorudvalget varetager følgende opgaver:

  • tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
  • forebyggende hjemmebesøg
  • midlertidigt husly til husvilde
  • tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte
  • tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
  • hjemmehjælp og madservice
  • rehabiliteringsforløb
  • afløsning og aflastning til pårørende
  • bostøtte
  • genoptræning og vedligeholdelsestræning
  • borgerstyret personlig assistance
  • ledsagelse og kontaktpersonordninger
  • dækning af nødvendige merudgifter
  • stofmisbrugsbehandling
  • aktivitets- og samværstilbud
  • tilbud om beskyttet beskæftigelse
  • tilbud om midlertidigt eller længerevarende ophold i botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem
  • drift af plejehjem
  • drift af bofællesskaber til borgere med væsentlig nedsat funktionsevne
  • hjælpemidler og forbrugsgoder
  • køb af invalidebil
  • boligindretning
  • individuel befordring
  • vederlag til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt døende
  • hjælp til sygeplejeartikler og lign. til døende
  • sundhedspleje
  • kommunal tandpleje, herunder børne- og ungetandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje
  • sygepleje
  • genoptræning efter genoptræningsplan
  • vederlagsfri fysioterapi
  • behandling for alkoholmisbrug
  • lægesamtaler og lægelig stofmisbrugsbehandling
  • støtte til frivilligt socialt arbejde
  • rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
  • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
  • godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv. inden for Social- og Seniorudvalgets område
  • afgivelse af høringssvar