Gå til hovedindhold

Sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen

Læs mere om Sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen

  Aabenraa Byråd har den 20. september 2017 vedtaget Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen endeligt. Strategien er offentliggjort d. 4. oktober 2017.

  Temaplanstrategien er et tillæg til Vækststrategi 2016-28. Tillægget supplerer strategien med konkrete udpegninger i kystnærhedszonen, som er blevet mulige med den moderniserede Planlov.

  Det er en strategi, der peger på mulighed for nye sommerhusområder ved Loddenhøj og Skarrev. Samtidig peges der på udviklingsområder omkring Løjt Kirkeby, Stubbæk, Kollund-Sønderhav-Rønshoved og Dyrhave og konkret et areal i Hostrupskov og ved Krusmølle.

  Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse besluttet, at ansøge Erhvervsstyrelsen om udpegning af sommerhusområde ved Skarrev samt udviklingsområder ved Dyrhave, Krusmølle og Hostrupskov. Erhvervsstyrelsen afgør i løbet af 3. kvartal 2018, om ansøgningerne imødekommes.

  Et forslag til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen har været i offentlig debat fra d. 28. juni-25. august 2017. i debatfasen modtog Aabenraa Kommune 34 debatsvar.

  I det politiske dagsordenspunkt findes Behandling af debatsvar og byrådets beslutning om vedtagelser

  Du kan se den endelige temaplanstrategi med bilag i feltet "Relaterede filer" på denne side. 

  Landsplandirektiv for sommerhusområder i kystnærhedszonen

  Erhvervsministeren har udstedt Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen gældende fra den 23. september 2019. Landsplandirektivet giver kommunerne mulighed for at udlægge 2.027 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen mod, at der samtidig tilbageføres 1.362 sommerhusgrunde til landzone.

  Aabenraa Kommune har ansøgt og fået godkendt at planlægge for et område ved Skarrev til maksimalt 24 sommerhusgrunde. Som forudsætning herfor, skal der tilbageføres et areal vest for Loddenhøj, som hidtil har været planlagt til fremtidig sommerhusudbygning.

  Kommunens afgørelse om at vedtage temaplanstrategien samt afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af strategien, er påklaget til Planklagenævnet. Udpegningen som sommerhusområde træder derfor kun i kraft, hvis Planklagenævnet træffer afgørelse i sagerne, der opretholder kommunens vedtagelse af planstrategien.

  Der skal efterfølgende udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området ved Skarrev.

  Landsplandirektiv for sommerhusområder i kystnærhedszonen

  Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

  Erhvervsministeren har udstedt Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen gældende fra den 23. september 2019. Landsplandirektivet udlægger 7.360 hektar til udviklingsområder i kystnærhedszonen. Det er områder, hvor kommunerne nu får større mulighed for at planlægge for byer og landsbyer og for nye anlæg i landzone.

  Aabenraa Kommune har ansøgt og fået godkendt følgende som udviklingsområder:

  • Et areal øst for Hostrupskov til byudvikling
  • Et areal nord for Dyrhave til byudvikling
  • Et areal omkring Krusmølle til udvidelse af virksomhedens aktiviteter.

  Som forudsætning for udpegningerne, skal der ske en revision af kommuneplanens udpegninger for Grønt Danmarkskort (naturinteresser) og landskabsinteresser.

  Kommunens afgørelse om at vedtage den forudgående temaplanstrategi samt afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af strategien, er påklaget til Planklagenævnet. Udpegningerne som udviklingsområder træder derfor kun i kraft, hvis Planklagenævnet træffer afgørelse i sagerne, der opretholder kommunens vedtagelse af planstrategien.

  Der skal efterfølgende udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for områderne. Lokalplanen for Krusmølle er påbegyndt og har været udsendt i offentlig høring.

  Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen