Gå til hovedindhold

Natur og Miljø

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende Industri, spildevand, landbrug, vandindvinding, vandløb og skovrejsning

Indhold

  Natura 2000-handleplaner

  Høring af forslag til Natura 2000-handleplan N.97 Frøslev Mose
  Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de statslige Natura 2000-handleplaner. På baggrund af disse skal der for hvert Natura 2000-område udarbejdes en handleplan.

  Aabenraa Kommune har nu lavet et udkast til den sidste af de handleplaner, som kommune er ansvarlig myndighed for.

  Nr. 97 Frøslev Mose

  Handleplanen er i høring til og med den 10. juli.

  Høringssvar sendes til landskab-natur@aabenraa.dk

   

  Bade- bådebroer

  Tilladelse til etablering af en privat bade og bådebro ud for molevej 13, matr. nr. 360 Kollund, bov
  Klagefristen udeløber den 18. juli 2024.

   

   

  Kystbeskyttelse

  Afgørelse: Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse
  Aabenraa Kommune har modtaget en lovliggørende ansøgning om etablering af kystbeskyttelse på matrikel 416, Varnæs Ejerlav, Varnæs. Ud fra en samlet afvejning af Kystbeskyttelseslovens hensyn, er der truffet afgørelse om at meddele afslag. Afgørelsen kan påklages af klageberettigede parter.
  Fristen for at klage er 25. juni 2024. 

  Afgørelse
  Bilag 1
  Bilag 2

   

   

  Landbrug

  Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse til husdyrbruget på Kværsvej 2, 6200 Aabenraa
  Klagefristen udløber den 15. juli 2024

  Miljøgodkendelse af husdyrbruget på Rebbølvej 14, 6392 Bolderslev
  Klagefristen udløber den 11. juli 2024

  Miljøtilladelse til husdyrbruget på Egebjergvej 10, 6372 Bylderup-Bov
  Klagefristen udløber den 4. juli 2024

  Afgørelse om etablering af et forrum på Lundtoftvej 2B, 6340 Kruså
  Klagefristen udløber den 28. juni 2024

   

   

  Screeningsafgørelse (VVM)

  Screeningsafgørelse (VVM) for Ærholm 26, 6200 Aabenraa. 
  Klagefristen udløber den 18. juli 2024.

   

   

  Skovrejsning

  Afgørelse om at skovetablering på matr. 62 a Bodum, Løjt ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)
  Klagefristen udløber den 11. juli 2024

   

   

  Skovbyggelinjen

  Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for dele af området for Lokalplan nr. 140 i Aabenraa Kommune, matr.nr. 298 Stollig, Løjt
  Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet,
  jf. § 88, stk. 1, i Naturbeskyttelsesloven.

  Redegørelse fra Aabenraa Kommune 
  Afgørelse fra Miljøstyrelsen

   

   

  Vandindvinding

  Vandindvinding og grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding

  Tillæg til tilladelse om vandindvinding og grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandspejlet på del af matr.nr. 35 Uge Ejerlav, Uge

  Klagefristen udløber 23. juli 2024


  Vandværk

  Tilladelse til etablering af nyt vandbehandlingsanlæg på Barsø - Barsø Bygade 48, matr. nr. 3 Barsø, Løjt
  Klagefristen udløber 28. juni 2024


  Markvanding

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - matr. nr. 37 Klovtoft, Hellevad
  Klagefristen udløber den 18. juli 2024

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Klovtoftvej 38, matr. nr. 55a, Klovtoft, Hellevad
  Klagefristen udløber den 17. juli 2024

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Klovtoftvej 10, matr. nr. 3, Klovtoft, Hellevad
  Klagefristen udløber den 17. juli 2024

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Vandmøllevej 7, matr. nr. 33, Klovtoft, Hellevad
  Klagefristen udløber den 17. juli 2024

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Stormsgårdevej 56, matr. nr. 11, Havsted, Ravsted
  Klagefristen udløber den 16. juli 2024

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Vippelvej 46, matr. nr. 4, Terkelsbøl, Tinglev
  Klagefristen udløber 2. juli 2024

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Løgumklostervej 105, matr. nr. 169b Ravsted
  Klagefristen udløber den 26. juni 2024

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Egebjergvej 16, matr. nr. 100, Foverup, Ravsted
  Klagefristen udløber den 24. juni 2024

   

   

  Vandløb

  Afgørelse: Tilladelse til ændring af bygværk (vejunderføring)
  Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om at give tilladelse til at ændre et bygværk i et privat vandløb på matrikel nr. 7000u, Aabenraa. Der er tale om en vejunderføring som er nedslidt og derfor skal skiftes. Klageberettigede kan påklage afgørelsen til og med 22. juli 2024. Afgørelsen er gjort offentlig bekendt 24. juni 2024. 

  Afgørelse

  Ansøgning

   

  Høring: Tilladelse til regulering af dræn
  Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til omlægning af dræn på matr. nr. 1503 og 7000f, kolstrup under aabenraa.
  Afgørelsen er i offentlig høring i perioden 19. juni 2024 til og med 18. juli 2024. Der er mulighed for at komme med kommentarer eller indsigelser mod projektet i denne periode.

  Høringsmateriale

   

  Afgørelse: Tilladelse til udskiftning af rørbro
  Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til at fjerne eksisterende overkørsel i privat vandløb i Kollund Skov. Som erstatning anlægges en bro.
  Klagefristen udløber den 28. juni 2024.

  Afgørelse

   

  Afgørelse: Tilladelse til udskiftning af rørbro
  Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til at udskifte en eksisterende overkørsel i vandløbet Almstrup Bæk ved st. 5201-5207.
  Klagefristen udløber den 28. juni 2024.

  Afgørelse

   

  Regulativ i høring, Almstrup Bæk
  Aabenraa Kommune har dags dato offentliggjort forslag til nyt regulativ for det offentlige vandløb Almstrup Bæk (tin 58/ tin 58 - uge 03) beliggende nær Tinglev Mose.
  Du har mulighed for at komme med en udtalelse til høringsmaterialet, inden regulativerne bliver endeligt vedtaget.
  Fristen for at komme med bemærkninger til sagen er otte uger fra offentliggørelsen, dvs. senest 12. juli 2024.

  Regulativ for Almstrup Bæk
  Bilag 1 - Redegørelse for regulativ for Almstrup Bæk
  Bilag 2 - Oversigtskort Almstrup Bæk.
  Bilag 3 - Almstrup Bæk længdeprofil
  Bilag 4 - Almstrup Bæk tværprofiler
  Bilag 4.1 - Almstrup Bæk tværprofiler sammenligning
  Bilag 5 - Specifikation for vandløbsopmåling
  Bilag 6.1 - Almstrup Bæk vintermiddel vandspejle
  Bilag 6.2 - Almstrup Bæk medianmaksimum vandspejle
  MILJØVURDERING AF VANDLØBSREGULATIV FOR ALMSTRUP BÆK


  Regulativ i høring, Almstrup Kanal og Tilløb til Almstrup Kanal

  Aabenraa Kommune har dags dato offentliggjort forslag til nyt regulativ for de offentlige vandløb Almstrup Kanal (4257) og Tilløb til Almstrup Kanal, beliggende nær Tinglev Mose.
  Du har mulighed for at komme med en udtalelse til høringsmaterialet, inden regulativerne bliver endeligt vedtaget.
  Fristen for at komme med bemærkninger til sagen er otte uger fra offentliggørelsen, dvs. senest 12. juli 2024.

  Regulativ for Almstrup Kanal og Tilløb til Almstrup Kanal
  Bilag 1 - Redegørelse for regulativ for Almstrup Kanal og Tilløb til Almstrup Kanal
  Bilag 2 - Oversigtskort Almstrup Kanal
  Bilag 3.1 - Almstrup Kanal længdeprofil
  Bilag 3.2 - Tilløb til Almstrup Kanal
  Bilag 4.1 - Almstrup Kanal Tværprofiler
  Bilag 4.2 - Tilløb til Almstrup Kanal
  Bilag 5 - Specifikation for vandløbsopmåling
  Bilag 6.1 - Almstrup Kanal tværprofiler sammenligning
  Bilag 6.2 - Tilløb til Almstrup Kanal tværprofiler sammenligning
  Bilag 7.1 - Almstrup Kanal vintermiddel sammenligning
  Bilag 7.2 - Tilløb til Almstrup Kanal vintermiddel sammenligning
  Bilag 8.1 - Almstrup Kanal medianmaks sammenligning
  Bilag 8.2 - Tilløb til Almstrup Kanal medianmaks sammenligning
  MILJØVURDERING AF VANDLØBSREGULATIV FOR ALMSTRUP KANAL OG TILLØB TIL ALMSTRUP KANAL

   

  Regulativ i høring, Østre Randkanal
  Aabenraa Kommune har dags dato offentliggjort forslag til nyt regulativ for det offentlige vandløb Østre Randkanal (Lun 12.1 – Uge 14) beliggende nær Tinglev Mose.
  Du har mulighed for at komme med en udtalelse til høringsmaterialet, inden regulativerne bliver endeligt vedtaget.
  Fristen for at komme med bemærkninger til sagen er otte uger fra offentliggørelsen, dvs. senest 12. juli 2024.

  Regulativ for Østre Randkanal
  Bilag 1 - Redegørelse for regulativ for Østre Randkanal
  Bilag 2 - Oversigtskort Østre Randkanal
  Bilag 3 - Østre Randkanal længdeprofil
  Bilag 4 - Østre Randkanal tværprofiler
  Bilag 5 - Specifikation for vandløbsopmåling
  Bilag 6 - Østre Randkanal tværprofiler sammenligning
  Bilag 7 - Østre Randkanal vintermiddel sammenligning
  Bilag 8 - Østre Randkanal medianmaks sammenligning
  MILJØVURDERING AF VANDLØBSREGULATIV FOR ØSTRE RANDKANAL