Gå til hovedindhold

Natur og Miljø

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende Industri, spildevand, landbrug, vandindvinding, vandløb og skovrejsning

Indhold

  Natura 2000-handleplaner

  Høring af forslag til Natura 2000-handleplan N.97 Frøslev Mose
  Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de statslige Natura 2000-handleplaner. På baggrund af disse skal der for hvert Natura 2000-område udarbejdes en handleplan.

  Aabenraa Kommune har nu lavet et udkast til den sidste af de handleplaner, som kommune er ansvarlig myndighed for.

  Nr. 97 Frøslev Mose

  Handleplanen er i høring til og med den 10. juli.

  Høringssvar sendes til landskab-natur@aabenraa.dk

  Høring af forslag til Natura 2000-handleplaner 2022-2027
  Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de statslige Natura 2000-handleplaner. På baggrund af disse skal der for hvert Natura 2000-område udarbejdes en handleplan.
  Der er i alt seks Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger inden for kommunens grænse. Aabenraa Kommune er ansvarlig myndighed for udarbejdelse af handleplaner for Natura 2000 områderne:

  Nr. 95, Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark.
  Nr. 98, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose.

  Høringssvar sendes til landskab-natur@aabenraa.dk

  Grundet en teknisk fejl forlænges høringsfristen af overstående planer til d. 21. maj 2024

  Handleplan for område 89. Vadehavet er udarbejdet i samarbejde med Esbjerg, Fanø, Haderslev, Tønder, Varde og Vejen. Høring af planen vil foregå på Tønder Kommunes hjemmeside fra primo marts til ultimo april.

  https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/horinger-og-afgorelser/?current=true&type=f85cbe557dcc48fdb96bd0f061e9799f&text=&limit=15&offset=0

  Der er ikke udarbejdet en handleplan for område 96. Bolderslev Skov og Uge Skov. Dette skyldes, at Naturstyrelsen selv har valgt at udarbejde en forvaltningsplan, der lever op til kravene for Natura 2000-handleplaner. Forvaltningsplanen kan ses på naturstyrelsens hjemmeside, hvor det også fremgår hvordan du afgiver høringssvar. Planen er i høring til og med den 8. marts.

  https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/planer-for-naturen/natura2000-plejeplaner/offentlig-hoering-af-naturstyrelsens-n2000-plejeplaner. 

   

   

  Kystbeskyttelse

  Afgørelse: Tilladelse til kystbeskyttelse
  Aabenraa kommune har modtaget en ansøgning om at etablere skråningsbeskyttelse ud for en række ejendomme i Hostrupskov ved Aabenraa. Der er tale om matrikel 45b, 45a, 676, 285, 100b, 599, 52 & 329 Sdr. Hostrup, Ensted.
  Formålet med projektet er at beskytte ejendommene mod erosion. Aabenraa Kommune har behandlet sagen, og truffet afgørelse om at give tilladelse til at etablere den ansøgte kystbeskyttelse.
  Fristen for at påklage afgørelsen er 31. maj 2024.

  Afgørelse

  Ansøgning 

   

   

  Landbrug

  Miljøgodkendelse af husdyrbruget på Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev
  Klagefristen udløber den 14. juni 2024

  Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Hesteløkken 5A, 6340 Kruså
  Du har mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til det ansøgte indtil den 27. maj 2024

  Afgørelse om etablering af en fodersilo på Burkal Kirkevej 47, 6372 Bylderup-Bov
  Klagefristen udløber den 4. juni 2024

  Høring af udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Rebbølvej 14, 6392 Bolderslev
  Evt. kommentar skal være modtaget senest den 10. juni 2024

  Miljøtilladelse til husdyrbruget på Hellevad-Bovvej 5, 6230 Rødekro
  Klagefristen udløber den 30. maj 2024

  Afgørelse om etablering af en plansilo på Nefeskovvej 5, 6230 Rødekro
  Klagefristen udløber den 29. maj 2024

  Afgørelse om etablering af fodersilo på Eskær 19, 6200 Aabenraa
  Klagefristen udløber den 27. maj 2024

  Miljøtilladelse til husdyrbruget på Saksborgvej 22, 6360 Tinglev
  Klagefristen udløber den 24. maj 2024

  Afgørelse om skift mellem dyretyper på Søderupvej 19, 6230 Rødekro
  Klagefristen udløber den 21. maj 2024

  Høring af udkast til miljøgodkendelse af IE-husdyrbruget på Kidingvej 60, 6200 Aabenraa
  Evt. kommentar skal være modtaget senest den 17. maj 2024

     

   

  Spildevand

  Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til udledning af spildevand fra Genner Renseanlæg til Lillebælt, iforbindelse med lovliggørelse.
  Der er tale om et eksisterende renseanlæg, og der vil ikke blive foretaget ændringer af anlægget.
  Der er også truffet afgørelse om, at projektet ikke medfører VVM-pligt.
  Klagefrist udløber den 23. maj 2024.

  Afgørelse

   

   

  Skovbyggelinjen

  Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for dele af området for Lokalplan nr. 140 i Aabenraa Kommune, matr.nr. 298 Stollig, Løjt
  Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet,
  jf. § 88, stk. 1, i Naturbeskyttelsesloven.

  Redegørelse fra Aabenraa Kommune 
  Afgørelse fra Miljøstyrelsen

   

   

  Vandindvinding

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Løgumklostervej 16 - matr. nr. 241 Klovtoft, Hellevad
  Klagefristen udløber den 13. juni 2024

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Løgumklostervej 20 - matr. nr. 77 Svejlund, Hellevad
  Klagefristen udløber den 13. juni 2024

  Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - gammel tøndervej 6 - matr. nr. 3 Kravlund, Tinglev
  Klagefristen udløber den 24. maj 2024

  Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Rebbølvej 41 - matr. nr. 13a Smedager, Bjolderup
  Klagefristen udløber den 22. maj 2024

  Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Perbølvej 2 - matr. 2, Perbøl, Kliplev
  Klagefristen udløber den 20. maj 2024

  Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvandig - Slogsherredsvej 94 - matr. nr. 39a Hajstrup, Bylderup
  Klagefristen udløber den 17. maj 2024

   

   

  Vandværker

  Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til, at indvindingen fra Hellevad Vandværk øges fra 150.000 m³ årligt til 176.000 m3 årligt.
  Samtidig er der truffet screeningsafgørelse om, at den øgede indvinding ikke medfører krav om miljøkonsekvensvurdering. 
  Afgørelserne kan påklages til og med d. 20. maj 2024. 

   

   

  Vandløb

  Regulativ i høring, Almstrup Bæk
  Aabenraa Kommune har dags dato offentliggjort forslag til nyt regulativ for det offentlige vandløb Almstrup Bæk (tin 58/ tin 58 - uge 03) beliggende nær Tinglev Mose.
  Du har mulighed for at komme med en udtalelse til høringsmaterialet, inden regulativerne bliver endeligt vedtaget.
  Fristen for at komme med bemærkninger til sagen er otte uger fra offentliggørelsen, dvs. senest 12. juli 2024.

  Regulativ for Almstrup Bæk
  Bilag 1 - Redegørelse for regulativ for Almstrup Bæk
  Bilag 2 - Oversigtskort Almstrup Bæk.
  Bilag 3 - Almstrup Bæk længdeprofil
  Bilag 4 - Almstrup Bæk tværprofiler
  Bilag 4.1 - Almstrup Bæk tværprofiler sammenligning
  Bilag 5 - Specifikation for vandløbsopmåling
  Bilag 6.1 - Almstrup Bæk vintermiddel vandspejle
  Bilag 6.2 - Almstrup Bæk medianmaksimum vandspejle
  MILJØVURDERING AF VANDLØBSREGULATIV FOR ALMSTRUP BÆK

  Regulativ i høring, Almstrup Kanal og Tilløb til Almstrup Kanal
  Aabenraa Kommune har dags dato offentliggjort forslag til nyt regulativ for de offentlige vandløb Almstrup Kanal (4257) og Tilløb til Almstrup Kanal, beliggende nær Tinglev Mose.
  Du har mulighed for at komme med en udtalelse til høringsmaterialet, inden regulativerne bliver endeligt vedtaget.
  Fristen for at komme med bemærkninger til sagen er otte uger fra offentliggørelsen, dvs. senest 12. juli 2024.

  Regulativ for Almstrup Kanal og Tilløb til Almstrup Kanal
  Bilag 1 - Redegørelse for regulativ for Almstrup Kanal og Tilløb til Almstrup Kanal
  Bilag 2 - Oversigtskort Almstrup Kanal
  Bilag 3.1 - Almstrup Kanal længdeprofil
  Bilag 3.2 - Tilløb til Almstrup Kanal
  Bilag 4.1 - Almstrup Kanal Tværprofiler
  Bilag 4.2 - Tilløb til Almstrup Kanal
  Bilag 5 - Specifikation for vandløbsopmåling
  Bilag 6.1 - Almstrup Kanal tværprofiler sammenligning
  Bilag 6.2 - Tilløb til Almstrup Kanal tværprofiler sammenligning
  Bilag 7.1 - Almstrup Kanal vintermiddel sammenligning
  Bilag 7.2 - Tilløb til Almstrup Kanal vintermiddel sammenligning
  Bilag 8.1 - Almstrup Kanal medianmaks sammenligning
  Bilag 8.2 - Tilløb til Almstrup Kanal medianmaks sammenligning
  MILJØVURDERING AF VANDLØBSREGULATIV FOR ALMSTRUP KANAL OG TILLØB TIL ALMSTRUP KANAL

   

  Regulativ i høring, Østre Randkanal
  Aabenraa Kommune har dags dato offentliggjort forslag til nyt regulativ for det offentlige vandløb Østre Randkanal (Lun 12.1 – Uge 14) beliggende nær Tinglev Mose.
  Du har mulighed for at komme med en udtalelse til høringsmaterialet, inden regulativerne bliver endeligt vedtaget.
  Fristen for at komme med bemærkninger til sagen er otte uger fra offentliggørelsen, dvs. senest 12. juli 2024.

  Regulativ for Østre Randkanal
  Bilag 1 - Redegørelse for regulativ for Østre Randkanal
  Bilag 2 - Oversigtskort Østre Randkanal
  Bilag 3 - Østre Randkanal længdeprofil
  Bilag 4 - Østre Randkanal tværprofiler
  Bilag 5 - Specifikation for vandløbsopmåling
  Bilag 6 - Østre Randkanal tværprofiler sammenligning
  Bilag 7 - Østre Randkanal vintermiddel sammenligning
  Bilag 8 - Østre Randkanal medianmaks sammenligning
  MILJØVURDERING AF VANDLØBSREGULATIV FOR ØSTRE RANDKANAL

   

  Afgørelse: Tilladelse til krydsning af vandløb med vandledning
  Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Bjisselbæk (lun 11.1) med en ø90 vandledning i st. ca. 614. Krydsningen foretages med styret underboring. 
  Afgørelsen kan påklages af klageberettigede parter. Fristen for at klage er 3. juni 2024.

  Afgørelse  Høring: Regulering af vandløb i forbindelse med klima-lavbundsprojektet ”Askemose”
  Aabenraa kommune har modtaget en ansøgning vedrørende regulering af vandløb i forbindelse med klima-lavbundsprojektet ”Askemose”. 

  Der er tidligere udstedt en reguleringstilladelse til at sløjfe drænene i området. I den forbindelse var der projekteret med en afværgegrøft, som skulle sikre at andre ejendomme ikke blev påvirket af hævningen af vandstanden i området. I forbindelse med yderligere detailprojektering, har ansøger imidlertid fundet det mere hensigtsmæssig at etablere et afværgedræn på engarealet syd for mosen og flytte brønden, så den ikke længere bliver placeret i mosen. Ændringerne fremgår af oversigtskortet og detailprojektet.

  Projektet sendes i offentlig høring jf. Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Høringssvar kan indgives til vandloeb@aabenraa.dk senest fredag den 17. maj 2024.

  Detailprojekt
  Oversigtskort


  Høring: Restaurering af Sønderå ved St. Jyndevad 
  Aabenraa Kommune ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Sønderåen ved St. Jyndevad. I projektet ønskes Sønderå ført i et nyt nordligt forløb, sådan at fisk og insekter frit kan vandre igennem systemet. Projektet er omfattet af Statens Vandområdeplaner for at sikre god økologisk tilstand i vores vandløb. Projektet kræver tilladelse efter Vandløbsloven og behandles efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Det betyder at projektet fremlægges til gennemsyn i mindst 8 uger inden vedtagelse. Eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan indgives til Aabenraa Kommune inden for høringsfristens udløb. Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes til vandloeb@aabenraa.dk eller pr. post til Aabenraa Kommune. Høringssvar skal være skriftlige for at komme i betragtning.
  Svar skal være modtaget af Aabenraa Kommune senest 7. juni 2024.

  Projektforslag