Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Vores oplysninger om dig

Du har ret til at se de dokumenter/oplysninger, som kommunen har om dig og bruger i sagsbehandlingen.

Indhold

  Hvad kan du søge om aktindsigt i, og hvordan gør du?


  Hvis du ønsker oplysninger om dig selv:

  Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Aabenraa Kommune har om dig. Denne ret følger af både offentlighedsloven og databeskyttelsesforordningens bestemmelser. Dette betyder, at du som udgangspunkt kan se alle dokumenter, som kommunen har om dig, samt en række informationer om den eller de behandlinger, der foretages.

  Du skal kontakte Byråds- og Direktionssekretariatet hvis du vil anmode om ovenstående.
   

  Hvis du er part i en konkret afgørelsessag:

  Hvis du er part i en sag, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse, har du ret til at se sagens dokumenter. Dette følger af forvaltningsloven. Du er part i en sag, hvis du har en væsentlig, retlig og direkte interesse i sagens afgørelse.

  Ønsker du at anmode om aktindsigt i afgørelsessager, hvor du er part, så skal du rette henvendelse til den myndighed/afdeling/sagsbehandler, som behandler den konkrete sag.

  Hvis du ønsker oplysninger fra en konkret sag/emnesag, hvor du ikke er part:

  Alle har som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Denne ret følger af offentlighedsloven.

  Ønsker du at anmode om aktindsigt i en konkret sag, hvor du ikke er part, skal du rette henvendelse til den myndighed/afdeling/sagsbehandler, som behandler den konkrete sag.

  Generelle forhold:

  Der er ingen formkrav til, hvordan du skal søge om aktindsigt. Det kan ske via e-mail, brev, pr. telefon eller ved personlig henvendelse til kommunen. Hvis din anmodning indeholder personfølsomme oplysninger, så som CPR-nummer, anbefaler vi at du benytter en sikker forbindelse, fx via www.borger.dk.

  Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om aktindsigt.

  Din ansøgning om aktindsigt skal dog indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at kommunen kan finde den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i.

  Jo mere præcis du er i din beskrivelse af, hvad du ønsker aktindsigt i, jo nemmere og hurtigere vil kommunen kunne behandle din ansøgning. Du kan f.eks. oplyse titlen på sagen, du ønsker indsigt i, et cpr-nummer eller et journalnummer.

  For alle typer om aktindsigt gælder dog, at oplysninger om følgende ikke kan gives:

  • straffesager
  • interne dokumenter
  • personalesager, herunder sager om ansættelse og forfremmelse mv.

  Endvidere er aktindsigten begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger, samt oplysninger hvor det konkret skønnes, at der er væsentlige offentlige eller private forhold som vægter højere end din ret til aktindsigt.

  Er du i tvivl om, hvor du skal rette henvendelse vedrørende din anmodning om aktindsigt, kan du kontakte Byråds- og Direktionssekretariatet.

  Her kan du finde de relevante love:

  Databeskyttelsesloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319

  Databeskyttelsesforordningen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA

  Forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

  Offentlighedsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299