Gå til hovedindhold

Aabenraa Fritidsråds Anlægspulje

Formålet med anlægspuljen er at støtte nye anlægsprojekter, der igangsættes af frivillige foreninger i Aabenraa kommune. Pengene i anlægspuljen bevilges af Aabenraa Kommune og administreres af Fritidsrådet. Der er ca. 200.000 kr. i puljen om året.

Indhold

  Inden du går i gang med at søge midler fra puljen, skal du vide

  1. Der kan maksimalt ydes tilskud på 25 % af anlægsudgifterne, dog max. 50.000 kr. 
  2. Der kan ikke ydes lån fra anlægspuljen, eller søges om underskudsdækning.
  3. Foreningens eget arbejde (timer) kan indgå som en del af anlægsudgifterne, foreningen selv skal skaffe. Der kan beregnes en timepris på 100 kr. 
  4. Der ydes ikke støtte til vedligeholdelse af eksisterende anlæg. 
  5. Der kan ikke søges om støtte til anlægsprojekter under 20.000 kr. 
  6. En forening kan alene få støtte én gang årligt. Undtagelsen herfor vil være flerstrengede foreninger, hvor hver afdeling har eget budget og regnskab.
  7. Til anlægsprojekter, der efterfølgende søges lokaletilskud til hos Aabenraa Kommune, skal der indhentes godkendelse fra kommunen inden der kan ydes tilskud.
  8. Aabenraa Fritidsråd kan undlade at yde støtte til foreninger, hvor foreningen selv eller deres støtteforening råder over væsentlige midler.
  9. Der ydes ikke støtte til anlægsprojekter, som er påbegyndt. 

  Hvem kan søge

  Puljen kan søges af alle Aabenraa Kommunes foreninger, der hører under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

  Sådan ansøger du

  Pt. skal du kontakte Nina Jansen pr. mail - laebojansen@gmail.com - hvis du ønsker at søge puljen. 

  Der kan søges kvartalsvis, i alt 4 gange årligt. Senest den sidste dato i marts, juni, september og december. Svarfristen tilsigtes at være indenfor 2 måneder i det næstfølgende kvartal. 

  Ansøgningen om støtte skal indeholde en beskrivelse af anlægsprojektet samt budget.

  Når din ansøgning er godkendt, skal du huske

  • Der skal foreligge en byggetilladelse inden anlægsprojektet igangsættes og efterfølgende en ibrugtagningstilladelse, inden anlægget benyttes.
  • Anlægget skal overgå til foreningens ejendom. Dette gælder dog ikke for kommunale anlægs vedkommende.
  • Projektet skal overholde reglerne om procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune.
  • Bevilgede tilskud udbetales først når anlægsprojektet er færdig. Der kan evt. udbetales a’conto beløb undervejs.
  • Tilskudsmodtageren udarbejder et regnskab, evt. et attesteret revisor godkendt regnskab, over anlægsprojektet, som skal sendes til Aabenraa Fritidsråd senest 3 måneder efter projektet er afsluttet. Regnskabet danner grundlag for udbetaling af det bevilligede tilskud.
  • Det bevilgede tilskudsbeløb skal fremgå af foreningens godkendte årsregnskab.