Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Servicevejvisning

Den almindelige servicevejvisning (blå/hvid vejvisning) opsættes for at vejvise trafikanter mod et specifikt ”ikke-geografisk” mål. Servicevejvisning kan være trafikalt begrundet eller kommerciel begrundet.

Indhold

  ANSØG OM OPSÆTNING AF SERVICEVEJVISNING

  Ønsker du at få opsat kommerciel servicevejvisning til din butik, virksomhed, institution eller anden type attraktion, skal du benytte overstående ansøgningsskema. 
  Vær opmærksom på, at der er en egenbetaling - det anbefales at du læser nedenstående information godt igennem, inden du ansøger om opsætning af kommerciel servicevejvisning.

  Trafikalt begrundet servicevejvisning

  Trafikalt begrundet servicevejvisning er vejvisning til f.eks. containerhavn, færge, jernbanestation og busterminal, transportcenter mm.

  Med trafikalt begrundet menes det, at der er behov for en vejvisning, fordi mange trafikanter skal til et bestemt terminalmål fx færge. Trafikanten ledes på den måde ad en bestemt vej frem til terminalmålet, for at afvikle trafikken på den mest hensigtsmæssige måde.

  Trafikalt begrundet servicevejvisning etableres for, at vejvise trafikanter mod et specifikt mål, som opfylder trafikanternes trafikale behov for vejvisning til servicemål. Denne bestemte form for servicevejvisning opsættes og betales af kommunen.  Kommercielt begrundet servicevejvisning

  Kommerciel servicevejvisning er vejvisning til f.eks. attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, offentlige eller private virksomheder og lignende.

  Kommerciel servicevejvisning er begrundet i kommercielle ønsker og er primært mål i lokalområdet. Servicevejvisningen opsættes af kommunen og betales af ansøger af servicemålet. Kommerciel servicevejvisning kan som udgangspunkt kun opsættes som F13-pilevejviser eller F18-tabelvejviser alt afhængig af krydsets udformning.

  Vejvisningstavlerne skal udføres med et godkendt servicesymbol for virksomhedstypen/ servicemålet og kan suppleres med navnet på virksomheden eller servicemålet, såfremt der er plads til det i de enkelte kryds. Der må ikke anvendes firmalogo, reklame eller specielle skrifttyper på tavlerne.

  Prioritering af servicemål

  I vejkryds med flere geografiske navne, terminalmålsnavne og kommercielle virksomhedsnavne vil vejmyndigheden prioritere og udvælge servicemål i de enkelte vejkryds. Det gælder uanset antallet af vejvisningsmål. Vejvisningsmålene vil blive prioriteret i følgende rækkefølge:

  1. Geografisk vejvisning
  2. Servicevejvisning til terminalmål
  3. Kommerciel servicevejvisning.

  I kryds med fire vejvisningsinformationer, vil den kommercielle servicevejvisning alene blive vist med symbol og ingen tekst af færdsels- og trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

  Det kan bl.a. betyde at ansøger af et servicemål, der oprindelig har fået opsat en kommerciel servicevejvisning med symbol og suppleret med tekst må forvente, at denne tavle vil kunne blive ændret uden videre til kun at blive vist med servicesymbol, når vejmyndigheden modtager flere ønsker om kommerciel servicevejvisning og det samlet set oversiger mere end fire vejvisningsmål.

  Hvor vejvises der fra?

  For at begrænse mængden af skilte i de enkelte vejkryds, er der særlige vejregler for, hvorfra der tidligst kan vejvises fra til et servicemål. Det afhænger til dels af hvilket servicemål, der er tale om og hvor servicemålet er geografisk beliggende i forhold til ”større” eller ”rutenummererede” veje.

  Uden for tættere bebygget område

  Servicemål beliggende uden for tættere bebygget område, afmærket med færdselstavlen E55-byzone, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej med mindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.

  Inden for tættere bebygget område

  Servicemål beliggende inden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavlen E55-byzonetavle, kan der vejvises fra den nærmeste større vej (vejklasse 1-2), medmindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.

  Se og print kort herfra


  Etablering af kommerciel servicevejvisning

  Når der er truffet afgørelse og der er opnået tilladelse til opsætning af kommerciel servicevejvisning, bliver ansøger opkrævet et engangsbeløb på de udgifter, der er forbundet med etablering af servicevejvisningen, samt udgifterne til fremtidige drift- og vedligeholdelse af servicevejvisningen.

  De samlede udgifter til servicevejvisning er eksklusiv moms og består af følgende udgiftsposter:

  Udgiftsposter Beløb
  1) Omkostning ved administration i forbindelse med ansøgning 1.174 kr.
  2) Omkostninger ved etablering, transport og nedgravning, samt skiltets indkøbspris 4.108 kr.
  3) Efterfølgende nedtagning og bortskaffelse 821 kr.
  4) Kommunens administration i forbindelse med opsætning og nedtagning 351 kr.
  5) Drift og vedligeholdelsesomkostninger (fx græsslåning og afvaskning) 587 kr.
  Samlede udgifter pr. skilt 7.041 kr.

  Udgiftsposterne vil blive indeksreguleret hvert år.


  Reparation og udskiftning

  Bliver den kommercielle servicevejvisning beskadiget f.eks. ved påkørsel eller ved nedslidning, vil ejeren af den kommercielle servicevejvisning forinden reparation eller udskiftning blive underrettet af vejmyndigheden, hvor der vil blive forespurgt om behovet for servicevejvisning fortsat er gældende.

  Beslutter ejeren af den kommercielle servicevejvisning skal genetableres, vil kommunen opkræve samme betaling, som taksten for et nyt skilt eksklusiv omkostningerne ved ansøgning samt de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

  Særlig Servicevejvisning (sort/hvide vejvisning)

  Der opsættes ikke længere særlig servicevejvisning (sort/hvide vejvisning) og på sigt vil denne vejvisning, blive udskiftet af den kommercielle servicevejvisning (blå/hvide vejvisning).

  Ved sanering af den særlige servicevejvisning vil vejmyndigheden varsle de enkelte virksomheder, seværdigheder, servicefunktioner m.v. inden vejvisningen ændres eller nedtages. Ejeren af den særlige servicevejvisning vil i forbindelse med udsendt varsling skulle tage stilling til, om der stadig er behov for vejvisning eller om den særlige servicevejvisning blot skal nedtages uden genopsætning af en ny kommerciel servicevejvisning.