Gå til hovedindhold

Kombiterminal og modulvogntog

Ifølge Danmarks Statistik steg godsmængden på danske skinner med 14% i 2011. Mængden af gods er dermed på sit højeste siden 1990’erne.

Det er på de længere kontinentaltransporter, banen har sine største fordele. For eksempel går 40% af Danmarks godstransport på bane til Schweiz og Italien.

Indhold

  Ligesom skibstransport er banen stærkt afhængig af gode omlastningsmuligheder til andre transportmidler.
   
  I de senere år har kombiterminalen i Padborg oplevet en kraftig vækst med nye kunder for eksempel inden for køletransporter. Terminalerne i Taulov og Høje Taastrup er blevet opgraderet, mens kapaciteten på terminalen i Padborg er meget begrænset.

  To modeller

  Trafikstyrelsen og COWI har udarbejdet en markedsanalyse, der belyser potentialet ved at udvide kapaciteten på kombiterminalen i Padborg. Det vurderes, at godsmængderne allerede inden for den nærmeste fremtid vil overstige terminalens nuværende kapacitet. Hvis ikke kapaciteten skal begrænse udviklingen af jernbanegods i Padborg, er det derfor nødvendigt at udvide terminalen.

  Den nuværende udformning af terminalen sætter især med depotkapaciteten og længden af læssesporene nogle begrænsninger for at kunne håndtere øgede godsmængder. Som udgangspunkt for analysen af forholdene omkring kombiterminalen i Padborg er der undersøgt to forskellige modeller.

  Model A
  En mindre udbygning af terminalen til en pris af ca. 10,5 millioner kroner.

  Modellen omfatter:

  • etablering af længere læssespor med plads til togstammer på op til 835 meter og belægning imellem disse.
  • en mindre opgradering af det kommunale stamspor, inklusiv belysning og anlæggelse af en sti langs sporet.
  • flere belægnings-arbejder på det nuværende areal samt et nyt hegn, videoovervågning og porte. En del er i dag etableret af den nuværende terminaloperatør, TX Logistik.

  Med den seneste aftale har forligskredsen bag En grøn transportpolitik i Folketinget besluttet at afsætte de anslåede 10,5 mio. kr. til en opgradering af kombiterminalen i Padborg.
   
  Model B
  Terminalen udbygges med flere spor til en pris af mindst 30 millioner kroner.

  Modellen supplerer model A og indebærer derudover:

  • en udvidelse af arealet for kombiterminalen i Padborg
  • etablering af flere nye spor og mere plads til parkering af trailere og containere

  Ifølge analysen kan model A på kort sigt dække kapacitetsbehovene. Men hvis de kommende år viser stor vækst i godsmængderne, bør det overvejes at udbygge terminalen yderligere ved for eksempel at inddrage arealerne nord og vest for terminalen.

  Vurderingen skal ses i lyset af, at det er usikkert, hvordan trafikstrømmene vil ændre sig, når den faste Femern Bæltforbindelse står klar kombineret med den usikkerhed, der gælder i forhold til de faktiske godsmængder på terminalen i fremtiden.

  Modulvogntog

  Efter svensk og finsk forbillede gennemføres der i disse år forsøg med modulvogntog i Danmark. Modulvogntog er lastbil med sættevogn, der til sammen er op til 25,25 meter lange og har en tilladt totalvægt på maksimalt 60 tons. Til sammenligning er et sættevognstog 16,5 meter langt og har en tilladt totalvægt på 48 tons.

  To modulvogntog kan medbringe lige som meget gods som tre almindelige vogntog, og der er mulighed for at spare 15% brændstof pr. transporteret mængde gods. Modulvogntog kræver mere plads til at manøvrere end almindelige vogntog. Derfor må de ikke køre overalt, men kun på motorvejsnettet med tilhørende knudepunkter og visse landeveje.

  Flere virksomheder er koblet til modulvogntogsnettet via den såkaldte ”virksomhedsordning”.

  Forsøget med modulvogntog evalueres grundigt, og der stilles skarpt på både økonomi, klima/miljø og trafiksikkerhed.

  Modulvogntog var tidligere ikke tilladt i EU, men i forbindelse med Sveriges og Finlands optagelse i 1996 blev der vedtaget et direktiv, der lovliggjorde de to landes nationale bestemmelser, hvor der er tradition for lange køretøjer blandt andet til kørsel af tømmer. Dette direktiv danner grundlag for de danske forsøg med modulvogntog.

  Det danske folketing har indgået en trafikaftale i 2013, som omfatter initiativer for ca. 3,5 mia. kroner. Heraf er afsat 30 mio. kroner til udvidelser af ruter for modulvogntog. Dermed ønsker man at udbrede forsøgsvejnettet til modulvogntog, så flere godsoperatører kan benytte denne transportform. Rutenettet for modulvogntog udvides med 29 strækninger.

  Begrænsninger i Padborg

  Modulvogntog har adgang til det meste af Padborg erhvervsområde. De kan dog ikke køre ind til kombiterminalen, hvilket er problematisk, da en stigende del af godsmængderne fremover vil komme med modulvogntog.

  Da der er et meget stort potentiale i kombinationen modulvogntog og jernbane sammenholdt med, at godsmængderne er stødt stigende, vil det være naturligt, at den trafikale infrastruktur til modulvogntog kommer til at omfatte området omkring kombiterminalen på Istedvej i Padborg.