Gå til hovedindhold

Vejbyggelinjer

På ejendomme langs de fleste større veje i kommunen, er der tinglyst vejbyggelinjer.

Vejbyggelinjer skal sikre mulighederne for en fremtidig vejudvidelse.

Inden for en vejbyggelinje må der ikke opføres nybyggeri, ændres i eksisterende bebyggelse eller laves andre blivende anlæg.

Indhold

  Vejbyggelinjer er pålagt ejendomme langs vejen for at sikre mulighed for udvidelse af vejen, eller af hensyn til færdselsforholdene.

  En vejbyggelinje er typisk mellem 15 og 25 meter, målt fra vejmidten. Dertil kommer et højdetillæg, som afhænger af hvor stor højdeforskel, der er mellem vejen og vejbyggelinjen. En vejbyggelinje er derfor ikke altid en ret linje.

  Vejbestyrelsen (Aabenraa kommune) kan give dispensation fra vejbyggelinjen.

  I nogle tilfælde dispenseres der med krav om tinglysning af en såkaldt fjernelsesdeklaration, som pålægger grundejeren at fjerne et byggeri, hvis arealet på et tidspunkt skal bruges til vejformål.

  Du kan få information om vejbyggelinjens udstrækning, samt søge dispensation fra vejbyggelinjen på trafik@aabenraa.dk

  Hvis du vil vide om din ejendom er pålagt en vejbyggelinje, kan du undersøge dette på www.tinglysning.dk.

  I nogle lokalplaner findes der bestemmelser om ”byggelinjer”, som kræver at bebyggelse holdes i en vis afstand fra vejen. Disse byggelinjer har oftest til formål at sikre et bestemt udseende langs vejene i et boligområde. Fravigelse af lokalplanens bestemmelser kræver dispensation fra kommunen.