Gå til hovedindhold

Beplantning mod vej og sti

Som nabo til veje og stier skal man, som grundejer sørge for beskæring af træer, hække og anden bevoksning, således at disse frihøjder er overholdt.

Indhold

  Her kan du se mere om beskæring af træer

  Af hensyn til oversigt, fremkommelighed for trafikken og vedligeholdelse af vejarealet, er der en administrativ praksis der håndhæver frihøjder over fortov, cykelsti og kørebane, som vist på illustrationen.

  • Klip træer og anden beplantning, så der er en minimum 2,75 meter i frihøjde over fortov og cykelsti, det samme gælder for rabatter.
  • Frihøjden over kørebanen skal som minimum være 4,20 meter.
  • Beplantningen skal yderligere være klippet en meter ind fra kørebanen og indover fortovet/cykelstien, så den ikke rager ud over kørebanen.

  Derudover handler det om, at vise hensyn for hinanden, så beplantningen ikke er til gene eller fare for fodgængere, cyklister og andre trafikanter. På fortovet har især svagtseende, kørestolsbrugere og fodgængere med barnevogne brug for plads, så husk derfor:

  • Klip og beskære al beplantning ved skelgrænsen ud til gang- og vejareal og klip ydersiden af hækken op til offentlige grønne områder.
  • På hjørnegrunde skal der tages hensyn til trafikanterne, så de får gode oversigtsforhold.
  • Træer og anden beplantning må ikke dække for vejskilte, postkasser, vejbelysning og brandhaner.
  • Fjern ukrudt på og langs fortovet.

  Vurdere Kommunen, at noget skal klippes eller beskæres, giver vi grundejeren besked. Hvis forholdene ikke bliver bragt i orden, kan Kommunen give grundejeren et påbud om at gøre det og hvis påbuddet derefter ikke bliver fulgt, vil Kommunen for grundejers regning få udført arbejdet.