Gå til hovedindhold

Renholdelse af offentlige veje, fortove og stier

Som grundejer har man nogle forpligtigelser i henhold til kommunens regulativ for renholdelse.

Indhold

  I byer og bymæssig bebyggelse

  Ligger din ejendom ud til offentlig vej, fortov og/eller sti, har du pligt til at gøre rent også for ukrudt, på de arealer der overvejende er bestemt for gående.

  • Renholdelsen omfatter hele fortovs- og stiarealet. Dog med den begrænsning, at der for større arealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel, kun pålægges pligt til renholdelse i en udstrækning på højst 10,00 meter fra ejendommens skel mod vej.
  • Affaldet må ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrøndene af hensyn til tilstopning af disse til følge.
  • Renholdelsespligten omfatter også trapper, lyskasser samt evt. fjernelse af blade og andet skidt ved rendestensbrønde/vejriste.

   

  Uden for byer og bymæssig bebyggelser

  Aabenraa Kommunes renholdelsespligt, omfatter kun den renholdelse, der er nødvendig for færdselssikkerheden. Dog renholder Kommunen parkerings- og rastepladser og lignende.

  • Aabenraa Kommune fejer og foretager, i et vist omfang, ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, stier og pladser.
  • Herudover tømmer Kommunen affaldskurve, der er opstillet på offentlige steder.
  • Aabenraa Kommune klipper, renholder og fjerner ukrudt i rabatter langs offentlige veje og stier.

  For langt den største del af fortovene, der er i Aabenraa Kommune, er det grundejerens pligt til at renholde disse.