Gå til hovedindhold

Private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som fører over en ejendom og tjener som adgangsvej for en anden ejendom. De to ejendomme skal have forskellige ejere.

Indhold

  Reglerne om private fællesveje findes hovedsageligt i privatvejsloven. Du kan finde loven hos Retsinformation.

  Vejrettigheder

  Man har vejret til en privat fællesvej, hvis vejen er eneste eller væsentligste adgangsvej til ens ejendom. Vejrettigheder er som regel grundlagt på en frivillig aftale, men de kan også være stiftet ved en afgørelse fra vejmyndigheden (kommunen) eller ved dom. Ofte, men ikke altid, er en vejret tinglyst.

  Du kan finde tinglyste vejrettigheder i Tingbogen. Det kræver brug af NemID.

  Kommunen kan ikke altid vide om der eksisterer vejrettigheder til en vej og om der er tale om en privat fællesvej.

  Vedligehold af private fællesveje

  I landzone skal de vejberettigede vedligeholde vejen. I byzone skal naboerne til vejen vedligeholde den.

  Dette gælder dog kun, hvis der ikke er andre regler som træder i stedet. Der kan f.eks. være indgået en aftale om, at vedligehold af en privat fællesvej i landzone skal vedligeholdes af kun en enkelt vejberettiget grundejer. Det kan også være, at vedligeholdet af en privat fællesvej er pålagt en grundejerforening via bestemmelser i en lokalplan.

  Vejsyn

  Hvis en vejberettiget ikke er tilfreds med tilstanden af en privat fællesvej, kan den vejberettigede anmode om et vejsyn. Hvis kommunen ved vejsynet finder at vejen er i dårlig stand, kan den træffe afgørelse om at vejen skal istandsættes og om hvem der skal betale for istandsættelsen.

  Færdsel på private fællesveje

  Alle må færdes til fods, på cykel og til hest på private veje/stier eller private fællesveje/stier i det åbne land. Det følger af Naturbeskyttelseslovens regler. I visse tilfælde kan ejeren dog forbyde færdsel, jf. §17 i mark- og vejfredsloven. Retten til at færdes i bil kræver en aftale om vejret.

  På private fællesveje i byområder må man almindeligvis færdes i bil, når færdslen er af samme karakter som beboernes færdsel.