Gå til hovedindhold

Pædagogiske Fraværskonsulenter

Læs mere om Pædagogiske fraværskonsulenter i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  I PPR tror vi på, at alle har ret til af mest ud muligt ud af deres liv. Pædagogiske fraværskonsulenters opgave er derfor overordnet at bidrage til, at børn og deres forældre bliver kompetente aktører i eget liv med en tidlig målrettet indsats.

  De pædagogiske fraværskonsulenter tilbyder konsultativ bistand til skoler og familier ift. skolevægring og fravær - med og uden indstilling.

  Målgruppe

  Målgruppen er ledelse og medarbejdere i skolen, børn, familier.

  Formål

  Formålet er at understøtte skolerne til – i samarbejde med forældrene - at øge trivsel og balance i barnets liv og dermed nedbringe fraværet fra skolen og forebygge skolevægring gennem en tidlig indsats.

  Indhold

  Udgangspunktet er, at skolevægring og fravær ses som et symptom på mistrivsel og ubalance i barnets liv. Indsatsen har fokus på familiedynamikker, grænsesætning, ansvarsfordeling og kommunikation i hjemmet. Hensigten er, at den enkelte familie får de bedste forudsætninger for at blive kompetente aktører i eget liv.
  Indsatsen retter sig endvidere mod at tilpasse de sociale fællesskaber og læringsmiljøer i skolen, så det enkelte barn får bedre mulighed for at deltage og udvikle sig.

  Procedure

  Den pædagogiske fraværskonsulent vurderer hvilken intervention, der er hensigtsmæssig. Det kan være:
  Børne-/ungesamtaler (kun hvis der foreligger en indstilling), familiesamtaler, forældresamtaler, konsulterende og afdækkende møder med skole og evt. forældre, hvor der kan gives vejledning og drøftes, hvordan udfordringerne kan forstås, og hvordan skolens og hjemmets miljø kan tilpasses de givne udfordringer.

  • Koordinering af en tværfaglig indsats - herunder afdækning af, om der er brug for yderligere tiltag
  • Faglig sparring i forbindelse med en evt. underretning
  • Tilbud om gennemgang af skolens fraværslister med fokus på mønstre i fraværet med henblik på tidlig opsporing
  • Oplæg om skolevægring for forældre eller skolens personale

  Krav til indstilling

  Henvendelse/indstilling kan ske fra skolen eller forældrene
  Åben rådgivning til forældre om skolevægring og fravær