Gå til hovedindhold

Regulering af vandløb

Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

Indhold

  Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre der er tale om vandløbsrestaurering, broer, opstemningsanlæg eller flodemål.

  En regulering i vandløbet (inkl. vandløbets brinker) skal behandles efter vandløbsloven som en reguleringssag.

  Proceduren for ansøgning om, samt behandling af, reguleringssager er beskrevet i bekendtgørelsen om regulering og restaurering af vandløb.

  Det er ansøger der skal beskrive projektet og stå for at det bliver udført. Der skal således sendes en ansøgning om godkendelse af reguleringsprojektet til vandløbsmyndigheden (vandloeb@aabenraa.dk) som vil behandle denne efter vandløbsloven.

  Forslag til et projekt om regulering af vandløb skal indeholde:

  1) en redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet,

  2) fornødent oversigtskort og detailplaner,

  3) oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet,

  4) overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse, og

  5) en tidsplan for arbejdets udførelse.

  Vandløbsmyndigheden kan desuden indhente yderligere oplysninger, som har betydning for vurderingen af projektet.

  VVM-screening

  En regulering af et vandløb falder ind under VVM-bekendtgørelsens bilag 2. Dette betyder, at vandløbsmyndigheden skal foretage en VVM-screening af det ansøgte projekt.

  Ansøger skal i forbindelse med projektansøgningen indsende VVM-redegørelsen for projektet til vandløbsmyndigheden (vandloeb@aabenraa.dk). VVM-redegørelsen skal udarbejdes af kompetente eksperter.

  Brinksikring

  Et åbent vandløb vil altid arbejde og sno sig, hvilket medfører en naturlig erosion af vandløbsbrinken i én side, mens der ”lægges til” i modsatte side. Udlægning af sten på vandløbets brinker og/eller grus i vandløbets bund er derimod en fysisk aktiv handling, som ændrer vandløbs skikkelse (skråningsanlæg og bundkote), hvilket i henhold til vandløbsloven kræver en forudgående tilladelse.

  Kommunen foretager typisk brinksikring, hvor det er nødvendigt i forhold til målopfyldelse, regulativ eller vandføring. Det gælder f.eks., hvis erosionen er til hinder for vandløbets målopfyldelse, hvis regulativet indeholder skærpede krav om brinksikring, eller hvis det tilførte materiale volder problemer i forhold til at overholde regulativets skikkelses- og/eller vandføringskrav. Kommunen foretager således ikke brinksikring for at fastholde f.eks. en bestemt placering af vandløbet i terrænet. Såfremt en lodsejer har et ønske om at foretage brinksikring, skal der udarbejdes et projekt og ansøges om tilladelse efter vandløbsloven og evt. efter naturbeskyttelsesloven (hvis der er tale om et §3-beskyttet vandløb).