Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Okker

Du må sænke grundvandet på din ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb uden at anvende pumpeanlæg.
Nogle steder er der dog så meget jern i jorden, at okkerudledning skader vandløbsmiljøet. Her skal du søge tilladelse efter okkerloven.

Indhold

  Klik på kortet for at få flere oplysninger.

   

  Okker udgør et miljøproblem i mange vestvendte vandløb i Sydjylland.

  Okker ses som rustrødt, grumset vand og en rød belægning på vandløbsbund og planter. Okker kan også danne hinder på vand, som ligner oliefilm.

  Dræning og afvanding

  Den almindelige ret til udgrøftning og dræning gælder ikke Inden for de okkerpotentielle områder. Her må man ifølge okkerlovens paragraf 3 ikke påbegynde eller forbedre dræningen uden godkendelse.
  Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet, herunder ændring, vedligeholdelse og reparation, hvorved grundvandsstanden sænkes.

  Okkerpotentielle områder

  De okkerpotentielle områder er udpeget af Staten og kan ses på kommunekortet på hjemmesiden. Der er 4 okkerklasser, og det er i klasse I-III, at risikoen for udledning af okker er så stor, at der kræves godkendelse.

  Ansøgning om godkendelse

  Du skal søge om godkendelse hos kommunen. Ansøgningen skal blandt andet være ledsaget af resultatet af jordbundsanalyser, som skal udtages repræsentativt for det drænede område i henhold til Hedeselskabets tekniske beskrivelse.

  Ved risiko for okkerudledning kan en tilladelse blive ledsaget af et vilkår om etablering af et okkerrensningsanlæg, som der kan søges tilskud til.

  Hvad er okker?

  I lavbundsområder med tørveforekomster kan der være jern i jorden i form af pyrit. Pyrit er normalt bundet i jorden under iltfattige forhold, men når grundvandsstanden sænkes ved dræning eller ved uddybning af vandløb, iltes og spaltes pyritten til henholdsvis svovlsyre og opløst ferrojern.

  Ferrojern, der er giftig for smådyr og fisk, er opløst i surt vand. I takt med at svovlsyren bliver neutraliseret i jordvandet og i vandløbet, iltes det opløste jern yderligere og udfældes i form af rødt okker. Okkeret er ikke i sig selv giftigt, men er alligevel skadelig i vandløbet i kraft af de røde belægninger på sten og planter.

  Okkersøer

  I Sønderjyllands Amts tid blev der anlagt 11 okkersøer i oplandet til værdifulde vandløb som Sønderå (4 søer), Surbæk (1 sø), Hvirlå (2 søer), Lundbæk (1 sø), Rødå (1 sø) Søderup Å (1 sø) og Grænsevandløbet (1 sø).

  Søerne er indrettet sådan, at vandet får en øget opholdstid. Derved lægger okkeret sig i søerne. Kommunen fører tilsyn med okkersøerne og kontrollerer deres funktion og rensningseffekt. De har efterhånden fungeret så længe, at det har været nødvendigt at oprense flere af dem for sand- og slamaflejringer.