Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Kortgrundlaget

Klimaarbejdet i Aabenraa kommune blev påbegyndt september 2009. Der er udarbejdet to sæt kortgrundlag. Et grundlag fra arbejdet i perioden 2009 - 2012 (kort 2010). Et grundlag fra arbejdet med Klimatilpasningsplan (kort 2013)

Indhold

  Grundlaget for at beslutte, hvor indsatsen for klimatilpasning skal ske, er en kortlægning af risikoen for oversvømmelse. Kommunen har sammen med forsyningsselskabet Arwos fået udarbejdet sandsynlighedskort, værdikort og risikokort. Kortene udgør det tekniske grundlag for det videre arbejde med klimatilpasningsplanen.

  Der sker løbende udvikling indenfor kortgrundlaget. Staten har således udgivet nye forbedrede kort i 2014 og Arwos er i gang med at lave oversvømmelseskort for ledningsnettet (Mike Urban)

  Hvad viser kortene? 

  Kortgrundlag 2010

  Der blev lavet en screening af hele kommunen omkring oversvømmelser i forbindelse med 1) lavninger i terræn (”Blue Spots”) og strømningsretninger 2) havvand på land og 3) stigende grundvand. Der blev opstillet en detaljeret analyse og model for Aabenraa inden for Mølleåens opland.

  Dele af dette kortmateriale er offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside og kan ses ved at trykke på følgende link: Kort 2010.

  Tryk ”Klimatilpasning” i venstre side. Bemærk disse kort viser lavninger i terræn og strømningsveje for vand, men ikke sandsynligheden for at en hændelse / oversvømmelse indtræffer.

  Kortgrundlag 2013

  For at udarbejde et risikokort er der behov for at kende sandsynligheden for oversvømmelse og værditabet ved oversvømmelse. Der er derfor udarbejdet 3 typer kort: Sandsynlighedskort, værditabskort og risikokort.

  Sandsynlighedskortene viser, hvor der med hvilken sandsynlighed vil være oversvømmelse fra hav, nedbør, vandløb og grundvand. Sandsynlighedskortet skal sammenholdes med værdien af de områder, der bliver berørt. Værdien er opgjort som gennemsnitlige skadesomkostninger ved oversvømmelse.

  Risikoen for oversvømmelse er dermed en kombination af, hvor ofte et område bliver oversvømmet, og hvor store skaderne (værditabet) er, når det sker. Værditabet er vurderet ud fra, hvad det koster at udbedre skaden. Risikoen er udtrykt i skadesomkostninger i kroner.

  Risikoen er en beregnet risiko og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der har været oversvømmelse det pågældende sted.

  Risikokortlægningen er en hjælp til at udpege de områder, som har størst risiko for oversvømmelse. Høje værdier i risikokortet afspejler enten en høj sandsynlighed for oversvømmelse og/eller et højt værditab. Disse områder skal der senere laves en indsats for. I løbet af høringsperioden er det muligt at indberette til kommunen, hvis man kender til andre steder, hvor der har været oversvømmelse, eller hvis der er områder, hvor der er en endnu højere risiko end kortene viser.

  Se de aktuelle kort og få flere informationer under Sandsynlighedskort, Værdikort og Risikokort.

  Sådan bruger du kortene

  1. Klik på kortet
  2. Klik på det tema du ønsker at se:  Risiko, sandsynlighed eller værditab. Ved at trykke på krydset i venstre side, kan de forskellige lag i kortet tilføjes eller fjernes.

  Ønsker du at se om din ejendom ligger i et risikoområde gør du følgende:

  1. Tryk på kikkerten i proceslinien (den øverste bjælke over kortet)
  2. Skriv din adresse i adressefeltet
  3. Skriv dit husnummer i nummerfeltet
  4. Tryk ”søg”