Gå til hovedindhold

BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)

Boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO – skal beskytte drikkevandet. Det er nærområder omkring vandværksboringer, hvor der er vurderet at være et særligt behov for at beskytte grundvandet på grund af risiko for, at eventuel forurening hurtigt kan nå drikkevandet.

Indhold

    Når der på grund af spild og uheld trænger forurening ned i grundvandet i vandværkers boringers nærområde, kan vandværket på grund af den korte afstand have svært at reagere før at skaden er sket, og råvandet bliver forurenet. Det er derfor vigtigt at beskytte grundvandet i nærområdet til vandværkernes boringer, og staten har derfor vurderet, at der skal udlægges boringsnære beskyttelsesområder for vandværksboringer.

    Arealerne fastlægges på baggrund af konkrete beregninger og vurderinger af forskellige forhold omkring den enkelte boring. Arealerne for hver boring kan derfor variere i størrelse og form. Du kan læse mere om emnet på Miljøstyrelsens hjemmeside. Link hertil finder du under RELATEREDE SIDER.

    Inden for BNBO kan kommunen efter § 24 i Miljøbeskyttelsesloven nedlægge forbud eller meddele påbud om restriktioner for at beskytte vandindvindingsboringer. Det kan eksempelvis være forbud mod brugen af pesticider. Både landbrug, erhverv og parcelhushaver kan pålægges forbud inden for BNBO.

    Hvis kommunen udsteder påbud eller forbud overfor lovlige forhold, kan lodsejeren kræve fuldstændig erstatning, med mindre andet er specifikt bestemt i lovgivningen. Kan der ikke opnås enighed om erstatningens størrelse, skal kommunen indbringe sagen for Taksationskommissionen, der træffer beslutning om erstatningens størrelse. Erstatning til lodsejere kan i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven betales af det vandværk som har glæde af grundvandsbeskyttelsen.