Gå til hovedindhold

Natur- og klimaprojekt i Bønderengene

Aabenraa Kommune arbejder på at etablere et større natur- og klimaprojekt i Bønderengene lige vest for Aabenraa by.
Projektet omfatter naturpleje på ca. 45 ha, genslyngning af vandløb, etablering af søer og klimasikring af kolonihaverne ved Virkelyst, Hjelhaverne og Vestvejen.

Indhold

  Aabenraa Kommune ønsker at udføre et biodiversitetsprojekt ved Bønderengene umiddelbart vest for Aabenraa centrum.

  Projektets formål er at forbedre naturforholdene i området ved Bønderengene. Dette gælder både vandløbskvaliteten i Hesselbæk men også den terrestriske natur. Herved vil biodiversiteten øges. Derudover har projektet til formål at øge klimasikringen af de lavtliggende kolonihaver i området samt at øge den rekreative værdi.

  Projektet omfatter etablering af et 5,5 km nyt kreaturhegn og afgræsning af ca. 45 ha varieret natur med både høje og lave arealer. Igennem området løber den lille Hesselbæk, som historist er blevet gravet flyttet og reguleret. Bækken ønskes genslynget på en ca. 1 km lang strækning, og lagt ud i engen mere terrænnært, så den kan få et naturligt samspil med de omgivende engarealer.

  I området etableres en mere naturlig hydrologi ved at tidligere etablerede grøfter og grøblerender kastes til, så vandet selv finder en naturlig vej igennem området. 

  Der etableres også 2 nye søer på ca. 2300 kvadratmeter for at fremme den vandlevende biodiversitet i området. Området er fx. leve og yngleområde for den beskyttede stor vandsalamander, samt et bredt spektrum af dyr og planter tilknyttet vand og fugtige områder.

  Mod syd og vest ligger en række kolonihaver, som ligger meget lavt i terrænet og er i risiko for oversvømmelse ved ekstrem regn eller stormflod. Disse kolonihaver søges klimasikret ved at etablere 2 nye diger, som skal holde vandet ude i engene.

  Projektet er i vandløbs høring frem til den 27. marts 2023, så har du bemærkninger til projektet kan de indsendes under høringsperioden. Projektforslaget kan ses via linket herunder:

  Projektforslag

  Projektet forventes gennemført i løbet af sommeren og efteråret 2023.