Gå til hovedindhold

Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse omhandler sikring mod erosion eller oversvømmelse. Der kan anvendes flere metoder. Fælles for dem alle er dog, at de kræver tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven før etablering.

31. okt. 2023

Indhold

  Ansøgning om kystbeskyttelse

  Aabenraa Kommune afgrænses mod øst af en lang og varieret kystlinje. Kystlinjen er dynamisk, og erosion kan medføre at vandet kommer tættere på tilgrænsende ejendomme. Derfor kan der være et behov for at beskytte sig mod tilbagerykning af kysten eller stormfloder. Hvis du ønsker at etablere, genoprette, renovere eller vedligeholde kystbeskyttelse, er der en række forhold du skal være opmærksom på. Som hovedregel vil det kræve tilladelse efter kystbeskyttelsesloven at udføre kystsikring. Kystsikring kan være mange ting, men ofte er der tale om skråningsbeskyttelse, bølgebrydere, høfder, diger, højvandsmure og/eller sandfodring. Nedenstående er eksempler på forhold, der vil kræve en tilladelse inden arbejdet sættes i gang:

  • Etablere helt ny kystbeskyttelse.
  • Udvide eksisterende kystbeskyttelse.
  • Genoprette eksisterende kystbeskyttelse. Med dette menes genopretning af en kystbeskyttelse, som ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
  • Renovere eksisterende kystbeskyttelse, hvor anlægget ændres enten i forhold til opbygning, materialevalg eller dimensionering.
  • Vedligeholde kystbeskyttelse fra før 1988, der ikke er løbende vedligeholdt.

  Det kræver ikke tilladelse at lave almindeligt vedligehold af lovligt opført kystbeskyttelse. Du må dog ikke ændre materialevalg og dimensionering. En tilladelse vil typisk forpligte ejeren til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Kystbeskyttelsesloven kræver først fra 1988, at der skal foreligge en tilladelse til anlægget. Derfor er anlæg fra før 1988 som udgangspunkt lovlige. Anlæg fra før 1988 kan derfor fortsat vedligeholdes, men det kræver at der løbene er foretaget vedligeholdelse. Hvis et anlæg mister sin beskyttende effekt grundet manglende vedligehold, så kræver anlægget en ny tilladelse før det må renoveres.

  Det er muligt at ansøge om kystbeskyttelse af kun en enkelt ejendom. Ofte er det dog relevant for flere ejendomme på en strækning at få en sammenhængende kystbeskyttelse. Sammenhængende beskyttelse er ofte bedre og stærkere. Derudover er det rent visuelt pænere at kigge på. Hvis man ønsker at rejse et fælles projekt, kan man få hjælp af kommunen til at styre processen, afhængigt af projektets omfang.

  VVM ansøgning

  Etablering af kystbeskyttelse kan have en indvirkning på miljøet. Derfor skal projektet også behandles efter Miljøvurderingsloven. Sammen med ansøgningen om kystbeskyttelse skal der derfor indsendes en VVM ansøgning. VVM ansøgningen bruges af kommunen til at vurdere om projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal undergå en fuld miljøvurdering. 

  Øvrig lovgivning 

  For at lette behandlingen af sager om kystbeskyttelse, vil en række lovgivninger blive inkluderet i tilladelsen. Eksempler på love kan være naturbeskyttelsesloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven samt vandløbsloven. I processen skal det også vurderes, om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller visse udpegede arter væsentligt i forhold til kysthabitatbekendtgørelsen.

  Ansøgningsskema og vejledninger 

  Ansøgningsskema til kystbeskyttelse
  VVM ansøgningsskema
  Samtykkeerklæring, kystbeskyttelse
  Kystbeskyttelsesloven
  Vejledning til kystbeskyttelsesmetoder