Gå til hovedindhold

Introduktion til Udviklingsperspektiver

Aabenraa Kommune har en mission om at skabe det gode liv sammen med kommunens lokalsamfund. Udviklingsperspektiver for lokalsamfund er en af de metoder Aabenraa Kommune bruger til at nå dette mål. På denne side kan du læse mere om hvad det er, hvordan det laves og hvad det kan bruges til.

Om udviklingsperspektiver for lokalsamfund

Et dokument der overordnet beskriver lokalsamfundet, og som indeholder vision og retning for fremtidige udviklingsinitiativer i det pågældende område.

Et lokalsamfund kan både være et område, en by eller en bydel, det afhænger af stedet.

At Aabenraa Kommune og lokale aktører arbejder i samme retning med udviklingen af lokalsamfundet og at fremme det lokale engagement i udviklingsarbejdet.

At Aabenraa Kommune og lokale aktører bruger udviklingsperspektivet som et fælles referencepunkt for udviklingsarbejde.

At lokale aktører engagerer sig i områdets udvikling.

At Aabenraa Kommune og lokale aktører tager hensyn til hinandens interesser i udviklingsarbejde.

Hvert udviklingsperspektiv indeholder en analyse som beskriver lokalområdets kvaliteter og muligheder.

Analysens resultater bruges i udviklingsprocessen til at finde en overordnet retning for områdets udvikling ca. 15 år frem i tiden. Konkret beskrives denne retning med en vision og en strategi.

For at omsætte den overordnede retning til handling skal den gøres mere konkret. Derfor beskrives en række emner der kan opfylde visionen og strategiens betingelser. Disse emner kaldes for indsatsområder. Et indsatsområde kan fx være at ændre tomme bygninger og områder til nye funktioner, fordi der ikke længere er behov for den nuværende funktion. Indsatsområderne er ikke undersøgt til bunds, men beskriver et emne der forventes at have potentiale. Nogle foreslåede indsatsområder skal derfor undersøges nærmere for, at se om de kan blive til virkelighed.

I nogle tilfælde uddybes indsatsområderne med konkrete forslag. Disse kaldes indsatser. Ved indsatsområdet ovenfor kan en konkret indsats være at pege på en bestemt tom bygning, der kan ændres eller nedrives.

For at blive klogere på lokalsamfundene arbejder Aabenraa Kommune sammen med de lokale om at finde og synliggøre de lokale kvaliteter og potentialer.

Samarbejdet med borgerne varierer fra sted til sted. Ofte sker det i form af åbne arbejdsmøder for alle interesserede, og ved at lave mindre arbejdsgrupper med frivillige borgere.

Repræsentanter fra lokalsamfundet er med til at samle viden, og til at finde den fremtidige retning. De har dermed indflydelse på vision, strategi og i udpegning af indsatsområder og eventuelle indsatser.

Alle har mulighed for at deltage i samarbejdsprocessen. Det kræver, kun interesse for at gøre en forskel for lokalområdet. De lokale bidrag kan være alt fra at fortælle om  sit yndlingssted til at komme med bud på en vision. Der vil altid være fagfolk til stede som kan hjælpe med at omsætte ideer og viden til fx en vision.

Efter færdiggørelsen præsenteres Udviklingsperspektiverne på et åbent borgermøde og offentliggøres på aabenraa.dk og lokale platforme.  

Den lokale paraplyorganisation er altid med til at organisere processen. En paraplyorganisation er en lokal overordnet forening der repræsenterer byen på tværs af forskellige interesser. Medlemmer kan fx være foreninger, erhvervsliv, institutioner eller private borgere der ikke er medlem af en forening.

Ved udarbejdelse af et udviklingsperspektiv har Aabenraa Kommune afsat penge og medarbejderressourcer til at gennemføre en proces. Det omfatter fx planlægning og gennemførsel af borgerinddragelse samt udgifter til eksterne konsulenter der hjælper med processen og som laver det færdige udviklingsperspektiv.

En proces for et udviklingsperspektiv indeholder ikke penge til at gennemføre de ideer som er beskrevet i udviklingsperspektivet. 

Hvis ideerne skal blive til virkelighed skal både lokalsamfundet og Aabenraa Kommune efterfølgende finde arbejdskraft og penge til projekterne. Nogle indsatsområder behøver kun frivillig arbejdskraft, mens andre kræver penge. Det er målet at både kommunen og lokalsamfundet kan bruge udviklingsperspektivet til at søge penge. Der kan både søges penge lokalt, kommunalt eller hos eksterne fonde og puljer.

Når Udviklingsperspektivet er færdigt, starter en langsigtet opgave for både lokalsamfund og Aabenraa kommune med at omsætte ideerne til virkelighed.

Fremgangsmåden afhænger altid af indsatsområdets størrelse og af hvor kompliceret det er. Nogle indsatser kan løses lokalt med det samme, mens andre kræver samarbejde med kommunen eller større kommunale initiativer. Indsatsområder kan dermed blive til virkelighed på mange forskellige måder.

Lokalsamfundene kan få vejledning til det videre arbejde hos Aabenraa Kommunes frivilligpilot, landdistriktskoordinator og Fundraiser. 

Alle projekter kan involvere frivilligt arbejde. Der kan dog være stor forskel på hvilken frivillig indsats der skal til for, at gøre et projekt til virkelighed. Det afhænger altid af projektet. I nogle tilfælde er der brug for fysisk arbejdskraft eller en kage, mens der i andre tilfælde er behov for planlægning, myndighedsdialog eller strategisk arbejde. Der bør lokalt og kommunalt være opmærksomhed på opgavetyperne, når der samles frivillig arbejdskraft, så de rigtige frivillige er med på de rigtige tidspunkter. 

Efter offentlig præsentation af udviklingsperspektivet har alle interesserede mulighed for at kommentere på indholdet inden det præsenteres for byrådet. Det kan fx være positive eller negative tilkendegivelser omkring en eller flere dele af indholdet, ønske om rettelser, spørgsmål mm. 

Aabenraa Kommune udvikler løbende på formen for denne uformelle høring. Det vil variere fra by til by, hvordan det bedst gribes an, det aftales med lokalrådene. 

Udviklingsperspektivet og et eventuelt høringsnotat godkendes af Byrådet. Byrådet godkender dermed den overordnede retning for lokalsamfundet.

Godkendelsen, er ikke en beslutning om at igangsætte gennemførsel af indsatsområderne eller om finansiering af dem. Ved godkendelsen sikres byrådets kendskab til lokalsamfundets retning og muligheder. På den måde kan politikerne finde inspiration i ideerne, når de skal fordele budgetmidler.

Udviklingsperspektiver er ikke juridisk bindende planlægning, men udtryk for en ønsket retning der viser både lokale og kommunale interesser.

Nogle indsatser kan vise fremtidsideer for private ejendomme. Det kan fx være, et forslag om, at et hus engang kan rives ned for at skabe en ny stiforbindelse. Det vil dog altid være op til grundejeren, om vedkommende ønsker at sælge eller på anden måde medvirke til at gøre en ide til virkelighed. Udviklingsperspektivet danner som udgangspunkt ikke grundlag for ekspropriation.

Frem til 2017 har Aabenraa Kommune omtalt dokumenterne som udviklingsplaner. Erfaringer har dog vist at ordet -’plan’ giver anledning
til forveksling med juridisk bindende planlægning, og navnet er derfor ændret.

Vores lokalsamfund ønsker at få lavet et udviklingsperspektiv, hvad gør vi?

Udviklingsperspektiver gennemføres af Aabenraa kommunes afdeling for Plan & Udvikling. Kontakt teamleder Lene Nebel hvis dit lokalsamfund ønsker et udviklingsperspektiv. Lene Nebel er kontaktperson på denne side. 

Nye processer indgår i den samlede opgaveprioritering for Plan & Udvikling. Det vil derfor altid afhænge af den konkrete situation og den aktuelle politiske prioritering hvornår der igangsættes flere processer for udviklingsperspektiver. 

Løbende udvikling af produkt og metode

Aabenraa Kommune arbejder løbende med at forbedre kvaliteten af udviklingsperspektiverne og de borgerinddragende processer. Erfaringer fra de første processer har givet anledning til at igangsætte to forsøgsprocesser. Forsøgsprocesserne skal undersøge potentialet ved forskellige typer af proces og produkt. Der er særligt fokus på at øge  det lokale ejerskab til proces og resultat samt på at gøre det færdige udviklingsperspektiv nemmere at overskue.  I forsøgene arbejdes konkret med følgende: 

  • Alternativt omfang og form på det færdige udviklingsperspektiv
  • Alternative måder at sikre lokalt og politisk kendskab til indholdet af det færdige udviklingsperspektiv. 
  • Forskellige omfang af borgerproces og procesøkonomi.
  • Mindre omfang af kommunal deltagelse i processerne.

 Forsøgsprocesserne afvikles i Kliplev og Varnæs Bovrup. Erfaringer fra de to byer inddrages i planlægning af fremtidige processer.

Kontaktperson

Lene Nebel

Teamleder
lne@aabenraa.dk

Tlf. 7376 7050