Gå til hovedindhold

Klagemulighed

Afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet

Indhold

  I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer - § 58, stk. 1 nr. 6, kan kun retlige spørgsmål påklages.

  Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

  Det gør du ved at oprette en klage i Klageportalen (indgang til Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

  Planklagenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Planklagenævnet kan tilbagebetale gebyret, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Nærmere information omkring gebyret kan du finde på Planklagenævnets hjemmeside, se linket til højre.

  Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Der henvises til planlovens § 60. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

  Rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre Planklagenævnet bestemmer andet.

  Planklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Domstolene

  Hvis du ønsker at indbringe spørgsmål om proceduren for lokalplanforslaget eller den endeligt vedtagne lokalplan er forløbet lovligt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets eller endeligt vedtagne plans offentliggørelse.