logo

Afgørelsesfrister

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af din ansøgning, til der er truffet en afgørelse, det vil sige et svar på, om du er tildelt hjælp og i givet fald hvilken.

Indhold

  Når du henvender dig til Visitation & Understøttelse, vil din ansøgning og spørgsmål om hjælp blive behandlet i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Desuden vil du blive gjort opmærksom på, om du kan søge om hjælp hos en anden myndighed end kommunen og efter anden lovgivning end den sociale.

  Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af din ansøgning, til der er truffet en afgørelse, det vil sige et svar på, om du er tildelt hjælp og i givet fald hvilken. Såfremt det vurderes, at du ikke kan klare dig uden akut hjælp, får du naturligvis hjælp med det samme. Det kan for eksempel være efter udskrivelse fra sygehus.

  Fristerne gælder ved kommunens afgørelser efter lov om social service (serviceloven). Fristerne gælder også ved kommunens behandlinger af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen.

  Inden for Visitation & Understøttelse kompetenceområde er fristerne følgende: 

  Lov om social service
  Straks:
  husvild, § 80
  krisecenter, § 109
  forsorgshjem, § 110

  reparation af hjælpemiddel, ”tro og love”, § 112

  reparation af forbrugsgode, ”tro og love”, § 113

  reparation af særlig indretning, § 114


  2 dage:
  plejevederlag, § 119


  5 dage:
  madservice (alle), § 83

  borgere,
  • der udskrives fra sygehus, eller
  • der har en alvorlig livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig, og hvor levetiden forventes at være begrænset, eller
  • der vil få forbedret sundhedsmæssige udfordringer af hurtig hjælp,
  vedrørende hjælp til:
  personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring og tøjvask) samt genbrugshjælpemidler, § 83 og § 112

  rehabiliteringsforløb, § 83 a

  hjælp og støtte – hastigt fremadskridende sygdom, § 117 a


  1 uge:
  sygeplejeartikler med mere, § 122


  2 uger:
  personlig hjælp og pleje, § 83
  afløsning og aflastning (daghjem), ældreområdet, § 84
  genoptræning uden sygehusindlæggelse, § 86
  anonym stofmisbrugsbehandling, § 101 a

  befordring, § 117
  pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, § 118

  4 uger:
  særlig indretning, § 114
  hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring og tøjvask), § 83

  1 måned:
  midlertidigt ophold, § 84

  6 uger:
  vedligeholdelsestræning, § 86

  tilbud af behandlingsmæssig karakter, § 102


  kropsbårne hjælpemidler og genbrugshjælpemidler (også dem der kræver personlig tilpasning og tilretning), IKT-hjælpemidler til børn og unge, og ” tro og love”, § 112
  forbrugsgoder og ”tro og love”, § 113 – dog undtaget el-scooter
  støtte til køb af bil og ”tro og love”, § 114

  2 måneder:
  socialpædagogisk støtte, § 85
  ledsageordning, § 97
  kontaktperson døvblinde, § 98
  merudgifter, § 100
  beskyttet beskæftigelse, § 103
  aktivitets- og samværstilbud, § 104

  3 måneder:
  VISO-udredning, § 13
  aflastning (det specialiserede socialområde), § 84
  godkendelse af valg af hjælper, § 94
  kontant tilskud, § 95
  borgerstyre personlig assistance, § 96
  midlertidigt ophold i botilbud, § 107
  længerevarende ophold i botilbud, § 108
  førerhund, § 112
  forbrugsgode i form af el-scooter, § 113
  boligindretning, § 116

  6 måneder:

  tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, § 79
  støtte til køb af bil, § 114
  boligindretning – større ombygninger/tilbygninger, § 116

  Lov om socialt frikort
  2 måneder:
  udstedelse, § 2

  Lov om friplejeboliger
  1 måned:
  certificeret til at dække bevilgede indsatser, § 3

  Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere behandling
  2 uger:
  tilbud om indgåelse af kontrakt om tilbageholdelse, § 1

  Lov om almene boliger
  2 måneder:
  ældrebolig og plejebolig, § 54 og § 57, jf. § 5

  Sundhedsloven
  4 uger:

  omsorgstandpleje, § 131

   

  Fristerne er generelle. Det betyder, at din ansøgning altid behandles så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor fristerne ikke kan overholdes. Hvis det sker, får du besked om, hvornår du så kan forvente en afgørelse. Årsagen til overskridelse af en frist kan for eksempel være, at der er lang ventetid på lægeoplysninger.