Gå til hovedindhold

Plejevederlag

Hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har du efter ansøgning ret til plejevederlag.

Indhold

  PLEJEVEDERLAG

  Plejevederlaget udgør 1,5 gange det beløb, du ville modtage i sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom, dog maksimalt 190,34 kr. pr. time (2024).

  Forudsætninger for at modtage plejevederlag

  Det er en betingelse, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at den nærtståendes prognose er kort levetid, det vil sige oftest to til seks måneder.

  Det er også en betingelse at den døende er indforstået med etablering af plejeforholdet, og at den døende er plejekrævende.

  Varighed

  Der er ikke fastsat nogen tidsgrænse for, hvor længe man kan modtage plejevederlag.

  Ret til plejeorlov

  Lønmodtagere har en lovmæssig ret til orlov til pasning af en nærtstående døende.

  Fortsat ret til øvrig hjælp fra kommunen

  Kommunens almindelige tilbud om hjælp til syge m.v., for eksempel hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold, skal også gives døende, der plejes i hjemmet af en nærtstående.

  Ofte stillede spørgsmål

  Som nærtstående anses for eksempel ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre, der er så nært knyttet til den døende, at det vil være nærliggende, at denne person yder plejen. Der er ikke krav om et egentligt slægtskabsforhold.