Gå til hovedindhold

Kontaktperson til døvblinde

Personer over 18 år, som er døvblinde, kan få hjælp af en særlig kontaktperson.

Indhold

  Døvblindhed er en kombineret nedsættelse af syn og hørelse i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden. Nogle er født helt blinde og erhverver svær høretab. Nogle er helt døve og erhverver svær synstab. Det er kombinationen heraf, som vanskeliggør kommunikationen.

  Betegnelsen døvblind bruges om alle med så alvorlig kombineret syns- og hørenedsættelse, at man har vanskeligt ved at orientere sig og deltage i arrangementer på lige fod med andre. Når de to vigtige sanser ikke kan bruges til at kompensere for hinanden, rammer kombinationen ekstra hårdt og giver specifikke sociale og kommunikationsmæssige udfordringer. Funktionelt regnes man derfor for døvblind, når de to sanser er så nedsatte, at man i praksis har svært ved at følge med i, hvad der foregår omkring én.

  Kontaktpersonordningen:

  Det fremgår af vejledningen til Servicelovens § 98, at hensigten med kontaktpersonordningen er at give personer over 18 år med erhvervet døvblindhed mulighed for at få en særlig form for hjælp, som skal være med til at bryde isolation og bidrage til, at personer med erhvervet døvblindhed, på trods af deres meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov, kan leve så normalt som muligt.

  Kontaktpersonen skal i videst muligt omfang fungere som bindeled til omgivelserne for kontakt personbrugeren især omkring:

  • Kommunikation
  • Information
  • Ledsagelse.

  Kontaktpersonens opgaver 

  At besøge dig i hjemmet, kommunikere og synsbeskrive og formidle information videre, som er relevant for dig. Desuden skal kontaktpersonen ledsage i forbindelse med aktiviteter, som du ønsker at deltage i.

  Kontaktpersonen skal anvende det sprog og de kommunikationsformer, som du har behov for

  Det kan dreje sig om:

  • tegnsprog, som er et selvstændigt sprog med egen syntaks og grammatik
  • dansk med støttetegn – dvs. tegn, som understøtter forståelsen af det talte sprog
  • taktilt tegnsprog – dvs. tegnsprog, der føles med hænderne, hvis personen ikke længere kan aflæse tegnsprog visuelt
  • haptiske signaler (følbare signaler på kroppen)
  • tydelig tale – evt. støttet af hørehjælpemidler
  • tydelig skrift, evt. på en skærm

  I særlige tilfælde kan der være tale om andre alternative kommunikationsformer.

  Rådgivning

  Aabenraa Kommune samarbejder med Døvblinde-konsulenternes specialrådgivning (CFD). CFD Døvblindekonsulenterne yder specialrådgivning til borgere med syns- og høretab og pårørende.

  Har du behov for specialiseret rådgivning omkring dine muligheder som døvblind, herunder rådgivning om kontaktpersonordningen eller hjælpemidler, kan du få flere oplysninger på fredericia@cfd.dk.