logo

Kampagnetilsyn 2017

Læs mere om Kampagnetilsyn 2017 i Aabenraa Kommune her.

Billedet viser at den 2 meter randzone er overholdt

Indhold

  Opbevaring og håndtering af foder og ensilage på landbrug

  Kommunen har besluttet at gentage kampagnetilsyn fra 2016 omkring opbevaring og håndtering af foder og ensilage på landbrug. Årsagen er, at over halvdelen af de besøgte landbrug i 2016 ikke havde forholdene i orden samt at der kommer nye regler fra 1. januar 2017.

  De nye regler fra 1. januar 2017:
  § 24 - Stk. 2. På ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning skal der altid være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb. Såfremt rørledningen er placeret uden for pladsen, skal denne overholde kravene i § 22

  Kampagnen vil blive gennemført i perioden februar – april 2017 og igen oktober – december 2017. Kampagnens formål og målsætning, vil være at rette fokus på opbevaring og håndtering af foder og ensilage på landbrug. Kampagnen vil på nogle landbrug blive gennemført sammen med det almindelige basistilsyn, og andre som et prioriterede tilsyn. Målet er at vi skal nå mellem 20 – 30 landbrug. Ved tilsynet vil vi gennemgå gældende regler i Husdyrgødningsbekendtgørelsen samt miljøgodkendelser. Vi vil udover de nye regler kontrollere, om plansiloer er lovlige opførte, afløb, sidebegrænsninger, 2 m randzoner med 3 % fald mod afløb, bund med fald på 1 % til afløb, og om bunden er tæt, wrapballers tæthed og om  markstakke ikke er saftafgivne. Nedenfor nævnte afstandskrav skal endvidere respekteres:

  • 25 m til mark- og drikkevandsboringer.
  • 50 m til vandværk
  • 15 m til dræn/vandløb.
  • 15 m til vej
  • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
  • 30 m til naboskel

  Der vil blive opkrævet brugerbetaling, jævnfør Brugerbetalingsbekendtgørelsen for selve tilsynet samt forberedelse og afrapportering. Når kampagnen afsluttes, vil der følge en konklusion på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

  Udsprinkling af ensilagesaft og restvand

  Udover at følge vejledningen om ” Udsprinkling af ensilagesaft og restvand” er der også andre miljøforhold man skal sikre sig for ikke at forurene vandmiljø/grundvand:

  • Ensilagesaft må kun udbringes fra høst til 1. november, såfremt det sker på bevoksede arealer eller arealer, hvor der er afgrøder den efterfølgende vinter.
  • Ensilagesaft må ikke udbringes i perioden 15. november – 1. februar.
  • Udbringning af ensilagesaft og restvand må ikke give anledning til unødige gener.
  • Ensilagesaft og restvand må ikke udbringes på arealer og på en sådan måde, at der er fare for afstrømning til vandløb herunder dræn, søer over 100 m2 og kystvande eller på vandmætte, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Ej heller inden for 2 m bræmmen til vandløb og søer jf. vandløbslovens § 69 stk. 1.

  Eventuelle spørgsmål til kampagnen kan rettes til Jørn Nissen Petersen 7376 7283 eller jnp@aabenraa.dk.